Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitr epende: ' Bergen valt op ons en Heuvelen bedekt ons.' Wij danken ü, dat wij door Uwe groote Genade van dien dag weten, waarop Gij tot de geloovigen zult zeggen: ' Komt in, gij gezegenden des Heeren en beëerft het Koninkrijk Gods,' maar tot degenen, die U niet willen erkennen: 'Gaat uit in de buitenste Duisternies aldaar zal weening zijn en knersing der tanden.'

" Wij danken U ook voor dezen feestdag ; voor een held als Lutlier, dien Gij tot zulk een groot werk had geroepen. Ook danken wij U dat, na zoovele eeuwen wij nog bijeen kunnen komen om voor de Hervorming te danken en dat wel hier in Zuid Afrika.

" Als kinderen vaii de Hugenoten en van de Hollanders staan, wij thans gereed om U te danken voor den godsdienst ons door onze Vaderen nagelaten, dat die godsdienst niet is verloren gegaan in de woelingen der tijden en onder de verdrukkingen van vele jaieh. Wij danken U, dat in de geschiedenis van Uw kerk zulke groote mannen hebben gestaan om die kerk te zuiveren en op te bouwen. Niet alleen Duitschland dankt U voor den grooten Luther, maar overal, waar Uw Naam gepredikt wordt roemt men Uwe liefde, om het zenden van dien strijder. Geèf, O Heer, Zuid Afrika zuike mannen, geef ons volk zulke helden, die voor recht en gerechtigheid in liet verdedigen van Uwe zaak zoo mogen opkomen als Lutlier deed. Reeds worden er onder ons gevonden, in onze kerk, mannen die zich geroepen gevoelen om de bazuin te blazen op de muren \ an Zion ; die buigen voor niemand en niets ter wereld dan voor Uw Woord alleen ; die hunne roeping als Protestanten gevoelen. Wij zijn Protestanten en moeten protesteeren tegen de zonde.

" Wij danken U, dat waar overal de Maminondienst heersclit, de dienaren Uwer Kerk vast staan, alleen voor oogen houdende wat Uw wil is. Wij danken U voor de Synode, het hoogste Bestuur Uwer l-.erk ; geef den Moderator genade, dat hij vast sta in Uwen Naam. Steun ook den Assessor, den Actuarius en al de leden. Dat de Heilige Geest de Voorzitter der vergadering moge zijn.

"Wij bidden U voor land en volk, voor overheid en voor onderdanen, voor allen, die regeeren de ganscbe wereld over. Geef dat allen moge beseffen dat zij eens voor Uw rechtbank zullen geroepen worden om rekenschap te geven van hun rentmeesterschap, van den koning op zijn troon tot der geringsten hutbewoner.

" Ze^en ons volk. in deze dagen van beroering en in de dagen van electie die aanstaande zijn. Dat wij de rechte mannen mogen krijgen in de volksvertegenwoordiging, mannen die God, ons land en ons volk liefhebben, en die beseffen welke verplichting op hen rust. Geef dat alles gedaan worde met recht en gerechtigheid.

" Zegen ons ! Ge hebt ons reeds aanvankelijk gezegend met re<ren in°een gedeelte van ons Vaderland. Wij danken L daarvoor eii°smeeken U, stort ook waar nog droogte is milden regen uit.

Neem het woord van Uwen dienstknecht en breng het tot de Gemeente, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus. Amen."

Sluiten