Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ue October 1517 is een der merkwaardigste dagen in de geschiedenis van Gods Koninkrijk op aarde. En met de meeste dankbaardheid wordt dien dag reeds gedurende meer dan^ twee honderd jaren gevierd. Wij zouden onwaardige zonen der Hugenoten en Geuzen, kinderen der Hervorming, zijn, indien wij dezen dag zouden vergeten. Neen, dat kunnen, durven en mogen wij niet.

Een dag, die zoover in het verleden ligt, hoeft niet gehouden te worden, meenen sommigen. Dit is een groote ondankbaarheid. Want hij helpt ons herinneren, wat wij steeds meer vergeten, namel. dat onze Vaderen geleden hebben voor hunne Kerk, die ook de onze is. Er zijn gebeurtenissen in de geschiedenis van Kerk en Volk, die niet mogen vergeten worden en daaronder is ook de Kerkhervorming.

Het is plicht dezen dag te vieren ; doch ook een genot te vertellen van een Godsman, die koningen noch machten vreesde, maar zijn overtuiging verkondigde en pal stond voor het Heilig Evangelie.

Professor Hofmeyr heeft éenige dagen ge'eden een schoone gedachte uitgesproken. Het was toen hij Jan \ an Riebeeck schetste, zooals die in Zuid Afrika landde. Van Riebeeck's eerste daad was te knielen op Afrika's strand om God te smeeken, dat dit land voor Christus mocht gewonnen worden. We vertrouwen, dat de wensch van den Professor spoedig vervuld moge worden, en dat voor het Hugenoten gedenkteekeu een standbeeld van den stichter dezer Kolonie moge verrijzen, hem in biddende houding voorstellende.

Verplaatsen we ons in onze geestelijke verbeelding naar Palestina; in de vlakke velden van Judea negentien mijlen ten Zuid Westen van Jeruzalem en eveneens een weinig Z.W. van Bethleliem. L)e legers van de Israelieten en de Filistijnen stonden werkeloos tegenover elkander, beiden bevreesd den strijd te aanvaarden. Op c°m" mando in den laatsten oorlog zijnde, hebben we de gelegenheid gehad te zien, hoe demoraliseerend het is, wanneer een leger stil ligt.

Uit een der beide legers in Judeas vlakte trad eiken ochtend de reus Goliath te voorschijn, Israël uitdagend en den God van Israël honend. En Saul en gansch het Israëlitische leger, de woorden van den Filistijn hoorende, ontzetten zich en vreesden zeer. W aar is nu Saul, de gezalfde des Heeren ? Hij is bevreesd en durft clen strijd met aan met den geweldigen grootspieker. Slechts David, de zwakke, schoone jongeling waagde het in Gods kracht den geweldenaar tegemoet te treden.

De geschiedenis van dezen jongen held is in treffende overeenkomst met den strijd door de Voormannen der Hervorming gestreuen.

We willen tot U spreken naar aanleiding van I. Samuel 17 •vers ;o : " Alzoo overweldigde David den Pilistijn met een slinger en een steen."

Wij wijzen daarbij op de volgende vier gedachten :

Den Vijand; den Held; den Strijd; en de Overwinning.

Sluiten