Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laat ieder onzer een Luther zijn en alzoo Zuid Afrika één worden voor Christus. Ja, opdat gansch donker Afrika voor Jezus .gewonnen worde.

Apostelen, kerkvaders, martelaren, Hervormers, Hugenoten, Hollanders, al onze voorouders zien op ons neer en roepen ons toe : wordt strijders, helden en de kroon der overwinning wacht U, niet alleen hier, naar ook en vooral hierboven. Amen.

Dankgebed.—" Wij gevoelen, O God, dat wij ontrouw zijn aan U, terwyl Gij ons als kinderen der Hervorming geroepen hebt om getrouw te blijven aan Uw dierbaar Woord. Geef, dat dit Woord een ruimen zegen blijve afwerpen op ons, ons Volk, onze Kerk. Zegen vooral onze kerk, O Heer. Open ook de oogen der Roomsche Kerk, opdat ze moge inzien, dat niet door goede werken, noch door jets anders buiten Christus de zaligheid Kan verkregen worden.

" Vader, maak ons waardig een man als Luther, maak ons waardig onze voorouders, die zooveel voor hunne kerk geleden hebben. Sla ons in liefde gade van uit üw?n hoogen Hemel, en verlaat ons niet. Sta ons bij in de dagen die voor ons lig«en en steun ons, tot dat het van Lwe lippen klinkt: ' Komt in, gij getrouwe dienstknechten ; over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik U zetten.'

Xcem ons allen, neem onze Kerk aan in Uwen Kaam en wij zullen U danken tot in alle eeuwigheid. Amen."

Koor :

Solo : Verheugt U ! O Judah in vreugd' gezang met Cherubiim en seraphijn samen stemmen.

Koorzang: Hallelnjah, Amen. Handel, (Judas Maccabceus). Gemeente:

Gez. 189: 4.

4 Nooit kan 't geloof te veel verwachten.

Des Heilands woorden zijn gewis;

'tFaalt aardschen vrienden vaak aan krachten

Maar nooit een' vriend als Jezus is :

Wat zou ooit zijne macht beperken ?

't Heelal staat onder zijn gebied,

Wat zijne liefde wil bewerken,

Ontzegt Hem zijn vermogen niet

ZEGENBEDE.

Sluiten