Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het bankwezen; ƒ. Techniek van het transportwezen; g. Techniek van het verzekeringsbedrijf; h. Comm. organisatie der industriëele ondernemingen; L Journalistiek; j. Andere dergelijke onderwerpen.

B. Comptabiliteit

a. Inleiding tot de leer van het boekhouden; b. Algemeene leer van het boékhouden, omvattend: systeem- en stelselleer, de leer van de balans, de bedrijfsstatistiek, de controle en de balanskritiek; c. De boekhouding van speciale bedrijven, als van: 1. den groothandel; 2. banken; 3. reederijen en scheepvaartondernemingen; 4. expeditiezaken; 5. industrie; 6. staat en gemeente, enz d. De beroepmatige controle.

C. Wiskunde en Handelsrekenen.

a. Algebra (voortgezette studie); b. Inleiding tot het handelsrekenen; c. Berekeningen in den groothandel en het bankbedrijf; d. Arbitrage; e De Rekening-courant; ƒ. Techniek der leeningen; g. Kansrekening en de berekeningen in het verzekeringsbedrijf.

D. Talen en correspondentie.

a. De technische en commercieele correspondentie; b. Stenographie; c. Bureauorganisatie, archief en secretariaat; d. Talen: Fransch, Duitsch, Engelsch, Spaansch, Italiaansch, Maleisch, Noorsch, Russisch e. a.

IV. Algemeene vorming.

a. Vakken voor algemeene ontwikkeling; b. Methodiek van het handelsonderwijs; c. Hygiëne en sanitaire hulp, speciaal ook voor de tropen.

Wat de verdeeling van de leerstof betreft zijn de ondergeteekenden van meening, dat getracht moet worden in het eerste halfjaar het verschil in opleiding zooveel mogelijk te nivelleeren, terwijl in ieder volgend semester de tijd, welke de studie der verplichte examenvakken in beslag neemt, behoort minder te worden.

De studie van de beroepmatige controle, het internationaal recht, de opvoedkunde, zoomede de voortgezette economische en rechtsstudie zal in den regel in het derde of vierde studiejaar moeten geschieden; wat natuurlijk niet belet, dat hun die in een vroeger studiejaar die lessen wenschen te volgen, dit zal kunnen worden toegestaan. Het jus docendi in het bijzonder zal slechts verkregen worden na een voorbereiding, die bij de universitaire niet ten achter staat. Studenten, die van eenig examenvak bij hunne inschrijving reeds voldoende kennis bezitten, kunnen na een afgelegd examen ontslagen worden van het volgen der voordrachten en oefeningen in dat vak.

Diploma. Al zal het den meesten studenten niet zoozeer om het verkrijgen van

een graad dan wel van praktische kennis en algemeene ontwikkeling te doen zijn, zoo zal toch de gelegenheid behooren gegeven te worden om na afloop van den studietijd van twee jaar zich aan een examen te onderwerpen en een diploma te verwerven.

Wij stellen ons voor, dat het examen de navolgende onderwerpen zal

betreffen:

I. Staathuishoudkunde met inbegrip van statistiek en handelspolitiek.

II. Rechtswetenschap. Inleiding in deze wetenschap, handelsrecht, industriëele en arbei d s wetgev ing.

Sluiten