Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het reizigersvervoer.

b. Afstandsverkeer.

de voltooiing eener doorgaande spoorwegverbinding over de geheele lengte van het eiland Java (Hoofdstuk I) bleef de dagelijksche gelegenheid om zich over groote afstanden te verplaatsen uit den aard der zaak niet ongebruikt.

Toch kan niet gezegd worden dat het verkeer over groote afstanden op Java eene belangrijke- vlucht heeft genomen. Het in verhouding tot de uitgestrektheid des lands onbeteekenend aantal Europeanen en vreemde Oosterlingen kan slechts een beperkt aantal reizigers opleveren

en de inlander, die aanleiding vindt zich ver van zijne woonplaats te verwijderen, is nog steeds eene uitzondering. Ook heeft het maken van verre reizen per spoorweg in een tropisch klimaat veel minder aantrekkelijkheid dan onder eene meer gematigde luchtstreek.

Het geringe aantal personen, dat behoefte toont aan verplaatsing over grooten afstand, is een der redenen, waarom in Nederlandsch-Indië met een tramweg kan worden volstaan voor belangrijke verbindingen, die naar een westerschen maatstaf een spoorweg zouden vereischen.

Een tweede omstandigheid, die op het personenverkeer per spoor- en tramweg een bijzonderen stempel heeft gedrukt, is de zeer lage vrachtprijs, waarvoor de inlander moet worden vervoerd. Als gevolg daarvan is alleen bij sterk bezette treinen de opbrengst van het reizigersvervoer voldoende tot dekking der kosten. Deze voldoende bezetting wordt echter — buiten het hierboven besproken stads- en voorstadsverkeer — niet dan bij enkele hoofdtreinen verkregen. Men is daardoor genoodzaakt het personenverkeer hoofdzakelijk door gemengde treinen te bedienen; slechts langs dien weg > is het doenlijk aan de reizigers een voldoend aantal reisgelegenheden aan te

Sluiten