Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doch ervan afgezien om nader toe te lichten, waarom dat behoorde te geschieden.

De gemachtigde van den heer Deen heeft daarop verklaard, dat hij nu ook dat geschilpunt niet nader zou toelichten.

De Raad is, wat dit geschilpunt betreft, van oordeel, dat het onderzoek beperkt moet blijven tot die gedragingen van den heer Deen, waaromtrent bij de brieven beschuldigingen zijn geuit, omdat de taak, welke de Raad in overeenstemming met hetgeen tusschen partijen is overeengekomen heeft aanvaard, niet verder reikt.

Wat het beweren betreft, dat de nieuwe feiten, waarop de heer van Oss een beroep wenscht te doen, voor de door den Raad te geven beslissing van beteekenis zouden zijn, omdat die nieuwe feiten, aangenomen dat de juistheid daarvan kon worden aangetoond, het inzicht omtrent de wijze, waarop de heer Deen zich in zaken pleegt te gedragen zouden verhelderen, en dus middellijk tot het bewijs van de bij de brieven gestelde feiten zouden kunnen bijdragen, merkt de Raad op, dat het de hedoeling van den heer Deen bij het aangaan van het compromis, dat tot de instelling van den Raad van eer heeft geleid, niet kan zijn geweest, dat een onderzoek zoude worden ingesteld naar al hetgeen hij gedurende ongeveer twintig jaren in zaken heeft verricht en nagelaten, alsmede dat de Raad niet bereid zoude zijn geweest om zich met eene dergelijke taak te belasten.

Het onderzoek en de te geven beslissing blijft mitsdien beperkt tot den inhoud van de brieven en van hetgeen daarmede onmiddellijk verband houdt.

In de eerste plaats is gebleken, dat in de brieven vele onnauwkeurigheden en onjuistheden voorkomen. De Raad kan bezwaarlijk up ieder van deze de aandacht vestigen.

Wordt mitsdien omtrent een in de brieven vermeld feit in deze uitspraak niets gezegd, dan mag daaruit niet de gevolgtrekking worden gemaakt, dat de juistheid van dat feit is erkend of na onderzoek is gebleken.

Zich mitsdien bepalende tot de hoofdzaken, spreekt de Raad het volgende oordeel uit.

BRIEF I. Een kwestie van 350.000 Francs.

Korte inhoud.

De advocaten Leventritt, Cook & Nathan te New-York hebben van de Union des Pétroles d'Oklahoma in voldoe-

Sluiten