Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Immers is de brief van Gebr. Teixeira de Mattos, waarbij de aandeelen te koop zijn aangeboden van 13 September, het Kon. Besluit, waarbij de statuten-wijziging is goedgekeurd, van 14 September, het besluit van de vergadering van commissarissen1 van 16 September en het prospectus deiemissie van de nieuwe aandeelen van 18 September 1909.

Ook verklaarde de heer Groeneveldt, dat deze transactie reeds langen tijd vóór de vergadering van aandeelhouders was voorbereid.

Toch heeft de heer E. Deen in de vergadering van aandeelhouders geen mededeeling gedaan van den voorgenomen koop van de gewone aandeelen Zuid Perlak en van het groote belang, dat hij persoonlijk bij het tot stand komen van dien verkoop had.

Evenzeer had in de circulaire, waarbij de aandeelhouders van de Perlak Petroleum-Maatschappij zijn uitgenoodigd om op 28 September 1909 op de 6000 nieuwe aandeelen tot den koers van 131 pet. in te schrijven, moeten zijn medegedeeld, dat de aandeelen Zuid Perlak voor 250.5 pet, waren gekocht.

Dat uit de hiervoor vermelde nieuwsblad-artikelen de gevolgtrekking waste maken, dat die aandeelen voor/3.840.000 of / 3.930.000 waren of werden gekocht, heft dat verzuim niet op, omdat het bestuur van de maatschappij verplicht was de aandeelhouders op de hoogte te stellen, en niet mocht onderstellen, dat dezen die artikelen zouden lezen en als juist aanvaarden. Het vermelde bericht in het Algemeen Handelsblad hield toch ook eene onware mededeeling in, namelijk dat behalve de ll/2 millioen aandeelen ook eenige terreinen van de Holland Perlak Maatschappij zouden worden verkregen

De heer E. Deen had in het verslag van den directeur der Perlak Petroleum-Maatschappij over het jaar 1909 den prijs moeten vermelden, waarvoor de aandeelen Zuid Perlak zijn gekocht.

Hij had de Balans en de Winst- en Verlies-Rekening over 1909 niet in dièr voege mogen opmaken, dat daardoor de lezer in de meening moest komen, dat de aandeelen voor / 3.000.000, d.i. tegen den koers van 200 pet, zijn gekocht, terwijl dit heeft plaats gehad tegen den koers van 250Vapct.

De verklaring van den heer E. Deen, dat die stukken door den boekhouder der maatschappij, den heer de Hont, zijn opgemaakt en dat hij op den inhoud van die stukken geen invloed heeft geoefend, kan in dat oordeel geen wijzi-

Sluiten