Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelezen moet worden „Alb. en Ad. Brummer". Na dezen minzamen wenk aan den Rechter, geeft hij een soort van beschouwing over de bewijskracht van boeken. Volgens hem blijkt uit den journaalpost alleen dat de Directie een boekhouder last heeft gegeven — althans dat deze geboekt heeft — dat het bedrag van f 33,244.50 „vorderingen voorstelt op de personen en voor de bedragen hierboven genoemd". Wel wat vreemd tegenover deze bewijstheorie van v. Dien is het feit dat de wet aan koopmansboeken bewijskracht toekent — ten bate zelfs van hem die zonder medewerking van zijne tegenpartij de boeken deed houden! — tegen derden. Men kan zich zelfs aan de boeken van zijne wederpartij gedragen en deze is dan verplicht ze open te leggen. Maar volgens van Dien kan dan die wederpartij hare eigen boeking desavoueeren! De voorlaatste zin van des illustren mans ontboezeming is teekenend. Van Dien schijnt op de hoogte te zijn van verduistering en valschheid in geschriften.

De ondergeteekende brengt slechts in herinnering wat hij reeds vroeger deed opmerken: de curator is aan de uit een boeking resulteerende wilsverklaring en handeling van den failliet gebonden, tot dat hij de valschheid der boeking stelt en bewijst. Geen van beide is hier geschied.

De gedaagden hebben nog geproduceerd een schrijven, van den heer Th. Limperg (van de heeren Bianchi & Limperg), dat van een gezonder kijk getuigt.

Sluiten