Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Psychiatrisch-psychologisch onderzoek in de zaak van het 0. M. Ca. H. Garsthagen.

Door den Edelachtbaren Heer Mr. J. Wiarda, Rechter-Commissaris, belast met de instructie van strafzaken in het arrondissement Dordrecht, benoemd als deskundigen „om een „psychiatrisch-psychologisch onderzoek in te stellen in de zaak van het Openbaar Ministerie "contra H. Garsthagen, en daaromtrent een schriftelijk verslag uit te brengen," hebben wij ondergeteekenden, Dr. G. Jelgersma, Hoogleeraar in de Psychiatrie aan de Rijks-Universiteit te Leiden; J. van Deventer Sz., Inspecteur van het Staatstoezicht op krankzinnigen en krankzinnigengestichten te Amsterdam; en Dr. M. J. van Erp Taalman Kip, Geneesheer-Directeur van het Sanatorium voor zenuwlijders te Arnhem, na in handen van den Rechter-Commissaris den bij de wet gevorderden eed (belofte) te hebben afgelegd, ten einde aan die opdracht gevolg te geven:

a. kennis genomen van het dossier, betreffende de behandeling der bovengenoemde strafzaak, ook voor zoover dit betreft de instructie van den C. R. voornoemd;

b. bestudeerd verschillende andere schriftstukken, die voor deze zaak van belang zijn, zooals de beide brochures van J. van Elk, ons door hem toegezonden (Vox Populi Vos Dei. Geïmproviseerde Jachtovertreding, gevolgd door meineed. Duisterheden der Justitie te Dordrecht; en Eene koninklijke belooning of de Papendrechtsche strafzaak, in verband met de handhaving van het gezag te Dordrecht); verschillende adressen van ingezetenen van Papendrecht aan Z. E. den Minister van Justitie en aan den Hoogen Raad;

c. ondervraagd en zoo noodig bij herhaling ondervraagd de hieronder in alphabetische volgorde genoemde personen:

D. van den Berg, rijksveldwachter te Sliedrecht; N. Bonten, burgemeester te Papendrecht; A. Bouterse, rijksveldwachter te Oud-Alblas; Dr. E. Brandts, arts te Papendrecht; Willem van Dalen, ijzerwerker te Papendrecht; P. van Dijk, rjzerwerker te Alblasserdam; J. van Elk, candidaat-notaris en rechtskundig adviseur te Dordrecht; J. D. van den Esch, gewezen nachtwaker te Papendrecht; C. A. Eijkelenboom, gewezen rijksveldwachter, wonende te Rotterdam; Evert Garsthagen, arbeider te Papendrecht; Hendrik Garsthagen, sjouwerman te Papendrecht; Jan van de Graaf, wethouder te Papendrecht; Jan van de Graaf, werkman te Papendrecht; Marinus van de Graaf, varensgezel te Papendrecht; W. J. Ie Grand, klerk ter Secretarie te Rotterdam; Joost de Heer, werkman te Papendrecht; Ds. T. Hoekstra, predikant te Papendrecht; G. Knoppers, gewezen rijksveldwachter wonende te Gouda; A. de Korver, bakker te Papendrecht; A. Kraal, schipper te Papendrecht; J. Kwakernaat, machinedrijver te Papendrecht; C. van Loon, rijksveldwachter te Rilland-Bath; P. Maarsman, rijksveldwachter te St,-Antoniepolder; G. de Meij, gemeenteveldwachter te Papendrecht; J. C. van Nes, houder van een zandzuiger te Papendrecht; C. van de Pol, Inspecteur van politie te Rotterdam; H. Radama, gemeenteveldwachter te Papendrecht; G. Rijsdijk, koperslager te Rotterdam; Mr. G. J. Walraven van Tricht, Officier van Justitie te Dordrecht; W. Vergragt, kleermaker te Dordrecht; J. Visser Gz., aannemer te Papendrecht; M. van Walbeek, koopman te Papendrecht; C. Wiggers, werkman te Papendrecht; J. van Wingerden, ketelwerker te Alblasserdam;

d. ons op elke andere wijze, die ons voor het vormen van een oordeel over eenig punt nuttig scheen, materiaal verschaft, zoo b.v. door een bezoek aan de gemeente Papendrecht, het bezichtigen van het raadhuis aldaar, en een bezoek aan Crabbenhof (de plaats, waar zich de zaak Eijkelenboom en Knoppers heeft afgespeeld).

De resultaten van het aldus ingestelde onderzoek volgen hieronder.

Alvorens echter tot de beschrijving der door ons onderzoek geconstateerde feiten en de meedeeling der daarop gebaseerde conclusies over te gaan, is het gewenscht, eenige algemeene beschouwingen te doen voorafgaan over datgene, wat bij een dergelijk onderzoek wel en wat niet kan worden vastgesteld, m. a. w. over de grenzen van het gebied, waarop een deskundig psychiatrisch-psychologisch onderzoek licht kan werpen.

Sluiten