Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diagnose ook zou worden genoemd. Is men dat vergeten of ziet het nu alleen op ziekten? Want men komt anders met die motie in strijd.

De hoofdbestuurder-secretaris, de heer C. F. Schreve:

De heer COERT heeft toch in zekeren zin abuis. Wij hebben in 1909 in Leeuwarden niet gezegd dat wij de diagnose van het ongeval zouden opgeven, maar alleen den aard van het letsel. Wij zouden bijv. spreken van een beenbreuk, een wond, meer niet. Inalgemeene trekken zouden wij den aard der aandoening vermelden, maar juist niet de diagnose.

De voorzitter;

Bovendien is het niet kwaad af en toe de meening der maatschappij te registreeren. Ik zou nu willen vragen of de commissie bezwaar heeft de motie van orde te aanvaarden?

De rapporteur der commissie, de heer N. J. M. Fa^ee Schaeffer:

Ik zou willen waarschuwen tegen het aannemen van de motie van orde, mijnheer de voorzitter, hoewel de heeren het natuurlijk zelf moeten weten. De stemming in deze vergadering is, laat ik maar zeggen, weer een beetje „vreemd", maar wij zijn daar al aan gewend, waar het deze betreft en ik verbaas mij daarover niet eens meer. Ik moet u ook zeggen, mijnheer de voorzitter, als deze motie zou.worden aangenomen, geloof ik dat de commissie eigenlijk zeer dankbaar zal zijn, want dan is de commissie van de zaak af. Maar ik gevoel mij toch verplicht — en ik geloof dat de commissie in haar geheel zich daartoe verplicht acht — even een waarschuwend woord te doen hooren. De commissie heeft maatregelen aangegeven, waardoor wij zouden kunnen komen tot een modus vivendi en de commissie meent dat die modus vivendi zal te vinden zijn, zoo noodig door uitsluiting van sommige maatschappijen. Als de vergadering de motie van orde aanneemt, zijn wij niet in de lijn van de maatschappij, zooals de heeren zeggen, dat aldoor is gebleken. Dat is wèl gebleken bij de stemming in de algemeene vergadering, jawel, maar er is altijd gestemd in een stemming als hier nu heerscht. Maar in zulk een stemming komt men tot verkeerde besluiten. Na Deventer is het referendum gevolgd en dat referendum heeft heel wat anders uitgebracht. Dat weten de heeren niet, maar het hoofdbestuur weet dat wèl en de commissie weet dat ook wèl. Terwijl met een kleine meerderheid in de algemeene vergaderingen werd aangenomen, dat men geen verklaringen omtrent arbeidsongeschiktheid zou afgeven, gaf het referendum een anderen uitslag. Ik weet dat de heer SCHREVE daarop direkt zal antwoorden dat men aan dit referendum geen beteekenis kan toeschrijven, maar ik ben van meening dat, wat door de collegae binnenskamers wordt overwogen, meer beteekenis heeft dan de stemmingen hier. Geheel andere collegae nemen daaraan deel dan die hier de vergadering bezoeken, doch met wie de maatschappij toch ter dege

Sluiten