Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien leidraad toe te voegen en dat is dit. Het is mogelijk dat een toekomstige ziekteverzekeringswet zóó ongunstig is voor den geneeskundigen stand, dat de geneesheeren niet meer tevreden zouden zijn met deze vredelievende oplossing van het moeilijke ziekteverzekeringsvraagstuk. Het is bijv. mogelijk dat een ziekteverzekeringswet het bestaan van onze afdeelingsziekenfondsen absoluut onmogelijk -Ou maken. Het is >— och, laat ik maar niet verder gaan met mogelijkheden op te noemen. Het komt hierop neer dat de maatschappij,

wanneer er een nieuwe ziekteverzekeringswet in werking treedt, op dat oogenblik opnieuw overleggen moet of die wel de vrijheid en onafhankelijkheid der geneesheeren genoeg intact laat, dat wij geen wijziging in dezen leidraad behoeven te brengen. Wij behouden ons dus het recht voor, wanneer de wet ongunstig mocht zijn voor de geneesheeren, den leidraad met al wat daaraan vast zit in te trekken.

Daarom moeten aan den aanhef van den leidraad worden toegevoegd deze woorden:

„zoolang de Ned. maatschappij tot bevordering der geneeskunst door een ziektewet niet tot andere maatregelen ter 1 °™n°kfl handhaving van de vrijheid en onafhankelijkheid van den hoofdbestuur geneeskundigen stand wordt gedwongen". leidraad

De afgevaardigde van de afdeeling Zwolle en O., de heer J. D. C. Koch:

Mijnheer de voorzitter! Gisteren is in de algemeene vergadering Algemeene door den heer PEL al eens de uitdrukking gebruikt: in cauda venenum. besch°uwinEchter in dien negatieven zin, dat juist in de cauda het goede zat. 9 leidraad. Zoo zit hier ook in het laatste van hetgeen de heer VAN BRUGGEN gezegd heeft, iets zeer goeds. In werkelijkheid wordt daardoor overgenomen het amendement van de afdeeling Zwolle en O., zoodat ik van het debat in het Ned. tijdschrift voor geneeskunde toch die voldoening heb, dat het invloed heeft uitgeoefend op het naar mijn meening zeer overijld ingediende voorstel van het hoofdbestuur. Geen oogenblik wil ik in twijfel trekken de liefde en trouw, waarmede het hoofdbestuur en het bestuur der centrale organisatie trachten de belangen van den geneeskundigen stand te behartigen, maar toch moet mij van het hart dat niet allèèn ik, maar ik geloof wel zeer velen in onze maatschappij, ik zou bijna zeggen verontwaardigd waren, toen drie weken vóór de algemeene vergadering een zóó buitengewoon gewichtig voorstel de afdeelingen bereikte. Ternauwernood hebben de afdeelingen tijd gehad a tête reposée de zaak te behandelen, Ternauwernood konden de afgevaardigden kennis nemen

Sluiten