Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strekken in ruime mate de specialistische hulp, die in verschillende fondsen thans niet gegeven wordt. Dat zullen wij doen, niettegenstaande de ziektewet nog niet in werking is getreden en de werkgevers en de Staat nog niet bijdragen in de ziekenfondscontributie. De heeren herinneren zich wellicht dat ik verleden jaar in het debat met den heer HEYERMANS heb medegedeeld dat ik bij de besprekingen, welke ik met minister TALMA had, het een noodzakelijkheid genoemd heb dat bij het in werking treden der ziektewet en het oprichten en toelaten van verschillende ziekenfondsen, de staat moest ingrijpen in dien zin, dat van staatswege een ruime subsidie aan die ziekenfondsen, welke een uitgebreide geneeskundige behandeling verstrekken, zou geven. Immers, waar die uitgebreide geneeskundige hulp door middel van ziekenfondsen gegeven zal worden, en die men verlangt dat ook gegeven zal worden, weet ik maar al te zeer dat het minvermogende publiek niet in staat zal zijn de belangrijk verhoogde premie te betalen, die daarvoor noodig is. Dat wij nu reeds in onze afdeelingsziekenfondsen die uitgebreide geneeskundige hulp toch willen geven, waar van staatssubsidie nog geen sprake is, en dat wij daarvoor slechts heffen een zeer geringe contributieverhooging, welke ongetwijfeld door de arbeidersbevolking gedragen kan worden, dat dient men in onze Nederlandsche geneesheeren en vooral in onze specialisten ten zeerste te prijzen. Deze toch zijn bereid, zoolang de ziektewet niet is ingevoerd, voor een zeer karig honorarium in onze algemeene afdeelings- en bijzondere ziekenfondsen specialistische hulp in ruime mate te verleenen. Dan treft het mij toch ten zeerste dat juist door een zekere categorie van arbeiders een en ander niet alleen niet op prijs wordt gesteld, maar zelfs verdacht wordt gemaakt. Mijnheer de voorzitter! In Breda, waar een afdeelingsziekenfonds is opgericht met de beste bedoelingen, n.1. om aan de minvermogende bevolking die uitgebreide geneeskundige behandeling door middel van het ziekenfonds te verstrekken, waar' die ruime verstrekking mede mogelijk wordt gemaakt door een slechts zeer geringe verhooging van de aldaar bestaande contributie, worden n.1. biljetten rondgestrooid en loopen mannen met groote aanplakborden rond, waarop dit streven der geneesheeren den volke gesignaleerd wordt — en dat neem ik over uit „De Strijd", weekblad van de federatie Noord-Brabant van sociaal-democratische vakvereenigingen — als niet minder dan: „de strooptocht der Bredasche dokters op de zakken der arbeiders!" Het spijt mij, mijnheer de voorzitter, dat een dergelijke onwaardige handeling juist is uitgegaan van arbeiders en dan nog wel van sociaal-democratische arbeiders. Ik stel de sociaal-democratische arbeiderspartij daarvoor volstrekt niet aansprakelijk, omdat ik begrijp dat zij niet aansprakelijk gesteld kan worden voor wat een gedeelte van haar partij, haar federatie Noord-

Sluiten