Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na de woorden van den heer BERDENIS VAN BERLEKOM dan het mij weinige minuten te voren was. De heer BERDENIS VAN BERLEKOM heeft aangetoond hier de belangen naar weerszijden te bezien en te willen behartigen. In tegenstelling met den heer SNOECK HENKEMANS neem ik het niemand kwalijk, die, naast zijn saamhoorigheid met de geneeskundige wereld ook gevoelt de saamhoorigheid met een kring daarbuiten, waarmede hij overeenstemt en die wenscht de belangen van dien kring desnoods ook te verdedigen in onzen kring, mits ook het omgekeerde plaats heeft. Mits ook daarbuiten weer het geneeskundig gevoel der saamhoorigheid met ons op den voorgrond wordt gesteld. Mijnheer de voorzitter, ik wil nu met de openhartigheid, waarop iedereen en zeker de heer BERDENIS VAN BERLEKOM aanspraak heeft, zeggen dat ik in dit opzicht teleurgesteld ben en dat, was de grond voor die teleurstelling niet ontstaan, al deze moeite en de geheele leidraad overbodig geweest was. Ik bedoel dit: toegelaten heeft men in de andere levenskringen, die den heer BERDENIS VAN BERLEKOM en den zijnen zoo ter harte gaan,dat in die kringen op een ontzettende wijze onze bedoelingen zijn miskend en met opzet miskend. Had men dat niet toegelaten, dan had ieder begrepen, wat men nu toch overal gaat begrijpen, dat onze afdeelingsziekenfondsen geen poging wenschen te doen zich meester te maken van het geld van de minvermogende menschen, om den baas te gaan spelen en allerlei leelijke woorden, die ik hier niet wil herhalen. Men heeft verzuimd te zeggen: dat moogt gij van onze broeders niet zeggen. Dat had men reeds hierom moeten zeggen, omdat niet, zooals de heer SCHREVE gezegd heeft, de sociaal-democratische arbeiderspartij verantwoordelijk kan worden gesteld voor de laffe scheldwoorden, die in Breda zijn geuit, maar omdat de beruchte brochure SCHAPER is geschreven in opdracht van de sociaal-democratische arbeiderspartij. Nu kan de sociaal-democratische arbeiderspartij niet helpen dat een opdracht op een dergelijke belachelijke en schandelijke wijze wordt uitgevoerd; maar wanneer de opdracht is vervuld, wordt ieder, die tot de, een dergelijke opdracht gevende groep behoort, verantwoordelijk, zoodra hij niet terstond daartegen opkomt. Dat is verzuimd! Was dat niet verzuimd, dan had men terstond begrepen dat de afdeelingsziekenfondsen geen roofnesten waren en dan zouden de vreeselijke dingen, die in Alkmaar zijn gebeurd, achterwege zijn gebleven. Maar, mijnheer de voorzitter, onze collegae zullen er misschien over denken zooals die dokter in Amerika, die al zijn patiënten ingeval van influenza een koud bad gaf. Hij zegt: „Ja, dan krijgen zij longontsteking en in het genezen van longontsteking oen ik zoo knap." Nu is de longontsteking ontstaan en de therapie, die wordt aangeboden, aanvaard, maar wij moeten daar toch eenige con-

Sluiten