Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorne en Putten, Wageningen en O., Walcheren, WestFriesland, Westland, Woerden en O., Zaanland, Zuid-Holl. Eilanden, Zuid Limburg en Zwolle en O.

Vóór: de afdeelingen Amsterdam, Enschede, Frieslands Zuidwesthoek en 's-Hertogenbosch en O.

Blanco: de afdeeling Breda en O.

Afwezig bij de stemming: de vertegenwoordigde afdeeling Bergen op Zoom, Roosendaal en O.

De voorzitter:

Amendement Het amendement van de afdeeling Amsterdam is verworpen met afdeehng stemmen tegen, 15 vóór en 3 in blanco. Nu komt het oorspron-

Amsterdam kelijke punt 4 in stemming. Ik mag wel aannemen dat niemand

verworpen, daartegen is?

De afgevaardigde van de afdeeling Zwolle en O., de heer J. D. C. Koch:

Met de kleine wijziging niet waar?

De voorzitter:

Punt 4 van Natuurlijk, de woorden: „op prijs gesteld" vallen weg. Is niemand EEn-enomen. er tegen? Dan is punt 4 aldus gewijzigd aangenomen. Alsnu komt punt 5 aan de orde, luidende:

5. dat de collectieve overeenkomsten, gesloten door de Ned. maatschappij tot bevordering der geneeskunst met de sub. 4 genoemdejrechtspersoonlijkheid bezittende instellingen op tweeërlei verschillende wijzen kunnen worden opgemaakt; n.1. als volgt;

öf 1°. dat de Ned. maatschappij tot bevordering der geneeskunst zich verbindt voor de geneeskundige behandeling en daarmede verbandhondende zaken zorg te dragen, door deze te doen verstrekken, hetzij door een algemeen afdeelings-ziekenfonds, hetzij door een bijzonder ziekenfonds, dat eigendom dier maatschappij is;

öf 2°. dat de Ned. maatschappij tot bevordering der geneeskunst zich verbindt alléén voor de behandeling en andere verrichtingen op geneeskundig terrein door geneesheeren zorg te dragen, in welk geval de overeenkomst onder anderen zal bevatten:

1°. bepalingen, waardoor de vrije artsenkeuze zooveel mogelijk wordt gewaarborgd ;

2°. de vaststelling van een weistandsgrens en bepalingen, waardoor

de handhaving van die weistandsgrens wordt gewaarborgd ; 3°. de bepaling, dat de geneesheeren niet gedwongen worden verklaringen af te geven omtrent arbeidsongeschiktheid van ziekenfondsleden, die onder hun behandeling zijn of geweest zijn; 4°. de wijze van honoreering, benevens vaststelling van het bedrag van het honorarium en bepalingen, die de uitkeering daarvan aan de Ned. maatschappij tot bevordering der geneeskunst of aan haar gevolmachtigden waarborgen.

Sluiten