Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbetering der lokalen voor het secretariaat. Dit laatste is noodig door de uitbreiding van het archief en door de zicH steeds vermeerderende werkzaamheden.

Kan de vergadering zich met dit voorstel vereenigen? Zoo ja,dan is aldus besloten. (Applaus).

De hoofdbestuurder-penningmeester, de heer M. Juda:

Bij punt XIII der agenda is niet, zooals gebruikelijk, geplaatst het voorstel tot het vaststellen van de toelage van den hoofdbestuurdersecretaris. Dit hield verband met de voorstellen in zake de reorganisatie van het secretariaat. Nu deze voorstellen Maandag zijn aangenomen en het salaris van den secretaris en dat van den assistentsecretaris daarbij door de algemeene vergadering zijn vastgesteld, is ook deze zaak daarmede afgehandeld.

De voorzitter:

Behandeling Dan is ten slotte aan de orde punt XIII, d der agenda:

concept-

hregï°men! 'k Behandeling van het concept-huishoudelijk reglement der

commissie voor de reglementsherziening.

In verband met het in dezen genomen besluit en met hetgeen ik van morgen gezegd heb, zullen wij thans alleen enkele artikelen uit het concept behandelen. Uit de vele artikelen, die het huishoudelijk 'van' enkele9 reglement bevat, hebben wij dienaangaande een keuze gedaan en die artikelen, nl. bepaald tot die artikelen, die nu noodzakelijk behandeld moeten hetconcep" worden. Dat zijn de artikelen 17—23 van het concept huishoudelijk reglement. Ik mag u zeker wel verzoeken die op te slaan. Ik stel dus vanTr^'l"9 allereerst aan de orde art. 17, luidende :

Art. 17. Elk lid heeft het recht deel te nemen aan algemeene afdeelingsziekenfondsen en bijzondere ziekenfondsen en, waar mogelijk, mede te werken aan alle contracten, gesloten door of uit naam van de maatschappij. Dit recht geldt alléén voor zoover de gewone werkkring van het lid zich uitstrekt over het gebied, waar de fondsen werkzaam en de contracten geldig zijn,

met het amendement van de afdeeling Rotterdam en O., om

Te laten vervallen de woorden :

„waar mogelijk".

Toelichting: Het recht, waarvan in dit artikel sprake is, wordt door de tweede zinsnede echter beperkt en alleen van toepassing verklaard „voor

Sluiten