Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Amendement van de afdeeling Walcheren :

Het eerste lid te lezen als volgt:

„Een lid mag niet deelnemen aan een instelling op ziekenfondsgebied, van welken aard ook, tenzij hij daartoe de goedkeuring van het hoofdbestuur heeft verworven".

Praeadvies van het hoofdbestuur: Aan de bedoeling wordt volgens het hoofdbestuur beter te gemoet gekomen door de volgende omzetting van het eerste lid:

„Op ziekenfondsgebied van welken aard ook mag geen lid deelnemen aan een onderneming, een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam of een instelling, tenzij hij daartoe de goedkeuring van het hoofdbestuur heeft verworven".

Art. 18, tweede lid.

Amendement van de afdeeling Amsterdam :

Het tweede lid als volgt te lezen:

„Op het lid, dat in strijd handelt met dit artikel, wordt het tuchtmiddel toegepast, bedoeld in art. 182 b, al of niet gepaard gaande met oplegging van geldboeten; bij herhaalde overtreding evenwel kan het tuchtmiddel in art. 182 c bedoeld, worden toegepast".

Praeadvies van het hoofdbestuur: Het hoofdbestuur raadt het overnemen van dit amendement aan, met dien verstande, dat in plaats van de woorden: „wordt toegepast", gelezen wordt: „kan worden toegepast".

Het amendement van de afdeeling Amsterdam op het eerste lid van art. 18 wordt door het hoofdbestuur overgenomen. Zou de vergadering dat voorbeeld kunnen volgen?

De afgevaardigde van de afdeeling Rotterdam en O., de heer B. C. Van der Nagel:

Mijnheer de voorzitter! Wij zullen na afloop van de behandeling van het ontwerp huishoudelijk reglement gaan spreken over het amendement van de afdeeling Amsterdam in zake de organisatie van de specialisten. Die zullen een centrale vertegenwoordiging krijgen. Is nu dit amendement omtrent de organisatie der specialisten door het hoofdbestuur overgenomen, omdat in het amendement op art. 18 reeds de centrale vertegenwoordiging genoemd wordt.

De voorzitter:

Dat is geen bezwaar, want als het amendement met betrekking tot de specialisten te zijner tijd niet wordt aangenomen, vervalt weer de uitdrukking : „centrale vertegenwoordiging' in het thans aan de orde

Sluiten