Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwe verbintenissen en niet op oude rechten, dus op rechten, die reeds verkregen zijn. Wij hebben niet gemeend dat het hoofdbestuur bestormd zou worden door aanvragen van onze drie duizend leden of zij de betrekkingen, hier genoemd, mogen blijven waarnemen. Het heeft alleen betrekking op nieuwe verbintenissen. Toen hebben wij de weinig fraaie woorden gekozen: „gaan deelnemen . Dat hebben wij in het hoofdbestuur aangenomen, maar dat woordje „gaan schijnt uitgevallen te zijn, zoodat de commissie voorstelt het alsnog op te nemen.

De afgevaardigde van de afdeeling West-Friesland, de heer A. H. Van den Berg:

Ik wou ook zeggen dat het op nieuwe verbintenissen moet slaan.

Wanneer op de een of andere plaats een nieuwe geneesheer komt,

gaat die een nieuwe verbintenis aan met het ziekenfonds. Wanneer wij nu het artikel aannamen, zooals het was, kunnen wij tegen die nieuwe verbintenis niets doen. Dan kan hij zich beroepen op hetgeen in dit artikel staat. Dat wenschen wij niet te hebben. Want, wanneer de geneesheeren solidair zijn en wij zeggen: „Kijkt eens, dit fonds wil zich niet onderwerpen aan hetgeen de maatschappij eischt, de heeren zullen dus bedanken", dan vind ik het gek dat wij dan de deur openzetten voor dat fonds om, terwijl de anderen bedanken,

tot den nieuwen geneesheer te zeggen: „Komt gij er maar in."

De afgevaardigde van de afdeeling 's-Hertogenbosch en O.,

de heer S. Diamant:

Mijnheer de voorzitter ! Ik zou mijn amendement reeds ingetrokken hebben, indien ik op de hoogte geweest was van de toelichting der commissie.

De voorzitter:

Het woordje „gaan" zal dus worden ingeschoven. Kan de ver- RecjactieWij gadering zich daarmede vereenigen? Ja? Dan is aldus besloten. Nu zigingen zou ik aan den afgevaardigde van de afdeeling Walcheren willen vragen of hij zich met de door het hoofdbestuur gegeven redactie Amendemenkan vereenigen, zoodat het amendement zijner afdeeling vervalt? ^Hertogen-

De afgevaardigde van de afdeeling Walcheren, de heer A. Walcheren Staverman: ingetrokken.

Jawel, mijnheer de voorzitter !

De voorzitter:

Dan hebben wij nog het amendement van de afdeeling Amsterdam Gewijzigd

op het tweede lid van art. 18, dat door het hoofdbestuur wordt amend<jment r atdeehng

overgenomen met een kleine wijziging. Volgt de vergadering in dat Amsterdam opzicht het hoofdbestuur? Zoo ja, dan is het aldus gewijzigd amende- ^

ment aangenomen. genomen.

Sluiten