Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De secretaris-penningmeester van het bestuur der centrale organisatie, de heer A. C. van Bruggen?

Neen, zij zijn geen lid van het Leipziger Verband.

De afgevaardigde van de afdeeling s-Hertogenbosch en O., de heer S. Diamant:

Is dat logisch? De centrale organisatie geldt toch voor Nederlandsche geneesheeren!

De voorzitter:

Wij zullen dat wel regelen in overleg met het Leipziger Verband. Kan de vergadering zich er mede vereenigen ? Zoo ja, dan is zulks aangenomen.

De secretaris-penningmeester van het bestuur der centrale organisatie, de heer A. C. van Bruggen:

De zesde maatregel luidt:

Leden der maatschappij, die zich na 1 Januari 1914 aansluiten bij de centrale organisatie, zijn verplicht, bij te dragen voor ziekenfondspraktijk van af 1 Januari 1914 of indien zij op dien datum nog geen ziekenfondspraktijk hadden, van zooveel later als de ziekenfondspraktijk is aangevangen.

De voorzitter:

Behandeling Kan de vergadering dit goedkeuren? Niemand tegen? Dan is ook van art. 20. deze regeling aangenomen. Wij gaan nu over tot art. 20 van het concept huishoudelijk reglement, luidende:

Art. 20. Elk lid, aangesloten bij de centrale organisatie, is verplicht, desgevraagd, aan een bestuurslid van de centrale organisatie volledige inlichtingen te geven ten opzichte van zijn inkomsten uit ziekenfondspraktijk.

Bij weigering van voldoende inlichtingen, of indien blijkt, dat een lid een onjuiste opgaaf heeft gedaan aan het bestuur der centrale organisatie, brengt dit bestuur de zaak aan bij het hoofdbestuur, dat na de beslissing, voor het toepassen van eventueele tuchtmaatregelen, de zaak verwijst naar den betrokken raad.

met de volgende amendementen, toelichtingen en de praeadviezen van het hoofdbestuur:

Art. 20, eerste lid.

Amendement van de afdeeling Amsterdam:

Sluiten