Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ovaal met gladden donkerrooden bodem, alleen aan de polen bedekt met een grijsachtige laag; na verwijdering daarvan treedt liclite bloeding op en komt een donkerroode gladde bodem te voorschijn. De rand of liever de demarcatiestrook is weinig verheven, glad en even als het ulcus, slechts weinig geindureerd. Jeuk, pijn en secretie ontbreken. Een der rechter liesklieren is gezwollen, ovaal, bij palpatie ietwat verhard. De andere er om heen liggende liesklieren zijn niet meer dan even voelbaar. Bij mikroskopisch onderzoek zijn geen specifieke mikroben te vinden.

2°. Twee ulcera, onderling groote overeenkomst vertoonend, doch in uitwendig aanzien in hooge mate van het sub 1°. beschreven ulcus verschillend. Bodem en randen zijn onregelmatig, vertoonen verlies vaD substantie; de randen zijn vrij sterk ondermijnd. Op den bodem was een vuil-geel beslag aanwezig, terwijl er een vrij geprononceerde sero-purulente secretie aanwezig was. Na eenige vruchtelooze pogingen gelukte het den streptokokkus van Unna-Ducrey aan te toonen. Experimenteele inoculatie werd (begrijpelijker wijze) geweigerd. Waarschijnlijk echter had déze reeds langs den natuurlijken weg plaats gevonden, zooals gewoonlijk. Het eene ulcus toch was twee of drie dagen ouder dan het andere.

3°. Verder bestond er sedert eenige weken een blennorrhee, met weinig secretie, doch met vrij veel typische genokokken. Als tijdstippen van infectie werden aangegeven 1 Januari 1901, benevens een der laatste dagen in die maand. Het verloop gaf aanleiding om den eersten datum voor 1°. en 3°., en den laatsten voor 2°., als de tijd, waarop infectie plaats had, te beschouwen.

Diagnose ad. 1°. Het langst bestaan hebbend ulcus kon, op grond der bovenbeschreven verschijnselen, niet anders dan een syphilitische sjanker zijn. Toch waren de verdere verschijnselen van algemeene infectie nog zoo weinig geprononceerd, dat ik de antiluetische behandeling nog wat wenschte uit te stellen, totdat, hetzij te langzame genezing van den sjanker,

Sluiten