Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volkomen helder vocht. Men begrijpt van hoeveel belang het voor de diagnose is van dit feit op de hoogte te zijn. Krijgt men dus bij lumbaalpunctie helder vocht, dan bewijst dit volstrekt niet, dat de diagnose ep. c. sp. m. onjuist is. Immers het is mogelijk, dat het vocht vroeger troebel geweest is. Bovendien hebben tal van onderzoekers gedurende het gansche beloop der ziekte slechts helder lumbaalvocht verkregen.

Nog moet ik opmerken, dat verschillende schrijvers o. a. de Bruin, klagen, over de groote moeielijkheid, waarmede in sommige gevallen de M.-intracell. zich uit de lumbaalvloeistof lieten kweeken. Van een groot aantal buisjes kwam slechts een enkel op: in andere gevallen was het resultaat geheel negatief. In onze beide gevallen kon de meningococcus zeer gemakkelijk uit het lumbaalvocht worden gecultiveerd.

Ten slotte nog een vraag van practisch belang. Heeft de lumbaalpunctie eene therapeutische waarde ? Men kan hierover lang theoretiseeren; het vóór of tegen bewijzen kan men natuurlijk niet. Ik kan het alleen als mijne overtuiging uitspreken, dat de curatieve invloed der lumbaalpunctie absoluut gelijk nul is, ofschoon ik haar in elk geval zoo mogelijk voor de zekerheid der diagnose zal verrichten. Schade zal men bij meningitis met deze punctie, mits goed uitgevoerd, nooit doen.

Het wil mij toeschijnen, dat de meningococcus is een microbe van geringe virulentie en dat eerst dan, wanneer de toxinen in sterkere mate hun invloed op de hersenen doen gelden of ook wanneer complicaties van de zijde der longen ontstaan, de ziekte een ernstiger karakter krijgt.

Tal van onderzoekingen leeren, dat de meningococcus op het neusslijmvlies van volkomen gezonde personen wordt gevonden. Dr. Hilsum heeft dit onderzoek bij kinderen mijner afdeeling herhaald en verkreeg hetzelfde resultaat. Onder welke omstandigheden deze coc nu den schedel binnendringt of zekere virulentie verkrijgt, die hij tevoren miste, is niet bekend. Alleen is het wel interessant, dat in sommige gevallen de verschijnselen der meningitis door eene etterige rhinitis werden voorafgegaan.

Sluiten