Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De meest goedaardige vormen dezer ziekte kunnen spontaan genezen vooral als men zorgt dat de afvloeiing der urine onbelemmerd is. Maar soms verergert de toestand plotseling. Het urine-quantum vermindert sterk en er komen verschijnselen van urine-intoxicatie (braken, anorexie, drooge tong, snel verval). Het is me gebleken, dat in zulke gevallen de incisie van de nier redding kan brengen: de functie weder verbeteren, de ontsteking langzamerhand doen teruggaan. Zulk een geval heb ik U verleden jaar getoond. In dat geval worden speldeknop groote abscesjes op de sneevlakte gevonden. Patiënt genas. Maar nu zijn er ook gevallen, waarbij alleen bloeding en kolieken optreden met of zonder koortsaanvallen. Ik betreed hier een gevaarlijk terrein. Zulke of daarop gelijkende gevallen zijn in den laatsten tijd zoowel van Duitsche (Israël) als van Fransche zijde (Monot) besproken.

Men heeft er uit afgeleid, dat Morbus Bright langs operatieven weg zou genezen kunnen worden.

>Sknator heeft de quaestie onlangs ingeleid in een vergadering. Men heeft toen gevraagd: wat zijn dat voor nieren ?

Israël antwoordde het is geen morbus Bright maar een éénzijdige interstitieele nephritis. Nader kan hij zijn gevallen niet definieeren.

Op deze gevallen gelijken de boven vermelden, door mij geopereerd.

Tendeloo.

Demonstratie en bespreking der praeparaten van deze nieren.

Tendeloo verrichtte het onderzoek van 't geëxcideerde stukje en van de weggenomen nier van 't meisje en deed daaromtrent de volgende mededeelinsfen:

O O

In beide gevallen bleek een haardvormige ontsteking te bestaan. Hier en daar vindt men kleinere of grootere ontstekingshaard-

Sluiten