Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ningen van onderwijzers gesproken wordt, zijn mede onderwijzeressen bedoeld, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk bepaald is.

Artikel 7.

(1) De bepalingen der alinea's 1 en 2 van artikel 5 zijn niet toepasselijk op:

a. hen, die uitsluitend aan kinderen van één gezin lager huisonderwijs geven;

i. hen, die aan kinderen van meerdere gezinnen lager huisonderwijs geven op plaatsen, waar geene gelegenheid tot het bezoeken van lagere scholen bestaat;

c. hen, die van het geven van lager onderwijs geen beroep makende en zich zonder geldelijke belooning daartoe bereid verklarende, van den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid vergunning hebben verkregen tot het geven van zoodanig onderwijs.

(2) Vrijgesteld van het bezit van een der bewijzen van bekwaamheid, bij artikel 5 bedoeld, is hij, die voor het vak of de vakken, waarin hij onderwijs geeft, bevoegd is ingevolge het Koninklijk besluit van 2 Augustus 1815 IT-' 14, de wet van 28 April 1876 (Nederlandsch Staatsblad li5 102), of de wet van 2 Mei 1863 (Nederlandsch Staatsblad ff 50).

Artikel 8.

Op plaatsen, waar de gelegenheid bestaat en de behoefte gebleken is, kunnen van Gouvernementswege normaallessen tot opleiding van onderwijzers worden ingesteld.

Artikel 9.

(.1) Jongelieden van beiderlei kunne mogen in de school als kweekelingen worden toegelaten en aldaar behulpzaam zijn, mits zij:

a. hun vijftiende jaar ingetreden en hun één en twintigste niet volbracht hebben, of de akte, bedoeld in artikel 32 onder a, bezitten;

b. tot geene werkzaamheden in de school gebezigd worden anders dan onder het toezicht en de leiding van een in hetzelfde schoolvertrek aanwezigen bevoegden onderwijzer.

(2) Het bepaalde sub & der vorige alinea geldt niet voor hen, die de akte bezitten, bedoeld in artikel 32 onder a.

Artikel 10.

(1) De Gouverneur-Generaal bepaalt de gevallen, waarin de bevoegdheid tot het geven van onderwijs van rechtswege wordt verloren tengevolge van een eindvonnis van den strafrechter.

(2) Hij, die de bevoegdheid tot het geven van lager onderwijs

Sluiten