Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verloren heeft, kan haar niet terug bekomen, behalve in de gevallen, bij de artikelen 21 en 27 voorzien.

(3) In deze gevallen kan zij hem door den Gouverneur-Generaal

worden teruggegeven.

Artikel 11.

(1) Onverminderd hetgeen bij de voorschriften tot voorziening tegen besmettelijke ziekten in Nederlandsch-Indië ten aanzien van schoolbezoek mocht zijn of worden bepaald, worden geene leerlingen of onderwijzers op de scholen toegelaten, die:

а. lijden aan ziekten of gebreken, welke, ter beoordeeling van het plaatselijk schooltoezicht, voor de gezondheid van de andere leerlingen of onderwijzers nadeelig, afzichtelijk of hinderlijk zijn;

б. geene geneeskundige verklaring omtrent met goed gevolg ondergane vaccinatie kunnen overleggen, tenzij zij de natuurlijke pokken (variolae) hebben gehad.

(2) Het onder & bedoelde geldt voor particuliere scholen slechts dan, als zij subsidie uit 's Lands kas genieten.

Artikel 12.

Dit reglement is niet toepasselijk op:

a. hem, die uitsluitend in een of meer der vakken, vermeld in artikel

1 onder h, i, k, q, r en t onderwijs geeft;

l. de schoolgebouwen, uitsluitend bestemd voor het onderwijs in een of meer der vakken, vermeld in artikel 1 onder h, i, j, h, q, r, s en i ,

c. de scholen, waarin geene kinderen boven de zeven jaren worden toegelaten en geen ander dan voorbereidend onderwijs gegeven wordt, behoudens dat ook deze scholen onderworpen zijn aan de bepalingen van artt. 11, 27, 28, 46 en 47 van dit reglement;

d. militaire onderwijzers ten aanzien van het onderwijs door hen gegeven aan militairen.

TITEL II.

Yan het openbaar onderwijs. § 1. Van de scholen.

Artikel 13.

(1) De Gouverneur-Generaal stelt een reglement voor de openbare lagere scholen vast.

(2) Yoor scholen, die mede tot het openbaar onderwijs behooren,

Sluiten