Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(2) De schooltijd van half twaalf tot één uur is op de gemengde scholen uitsluitend bestemd voor de leerlingen der hoogste vijf klassen. Deze schooltijd kan echter in bijzondere gevallen, ter beoordeeling van den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid tevens worden bestemd voor de tweede klasse.

(3) Ook is hij bevoegd, in het geval, bedoeld in artikel 15, alinea 4, van het Keglement op het lager onderwijs voor Europeanen (Staatsblad 1894 n? 192), namidcTaglessen te bevelen, en daarbij het onderwijs, de uren, zoomede de toelating te regelen.

(4) In geen andere gevallen dan die vermeld in de volgende artikelen mogen de scholen gedurende de voorgeschreven schooltijden geheel of gedeeltelijk gesloten worden, tenzij omstandigheden van dringenden aard daartoe nopen, in welk geval de goedkeuring van den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid wordt gevraagd.

Artikel 7.

(1) Wanneer door tijdelijke onvoltalligheid van het onderwijzend personeel het onderwijs niet in zijn vollen omvang kan worden gegeven, regelt het hoofd der school de lessen zooals hij het meest gewenscht acht. Daarbij kan hij voor een of meer klassen der school bepalen, dat de leerlingen slechts gedurende een gedeelte van den gewonen schooltijd onderwijs ontvangen.

(2) Yan de getroffen tijdelijke regeling doet hij, onder aantooning der noodzakelijkheid, mededeeling aan den betrokken inspecteur, door tusschenkomst van de schoolcommissie.

Artikel 8.

(1) Yoor elke school wijst, desgevorderd, de schoolcommissie één of twee dagen der week aan, waarop leerlingen, welke alsdan vóór half negen godsdienstonderwijs ontvangen, op dat uur ter school mogen komen.

(2) Yoor scholen op plaatsen, die vaak geruimen tijd van godsdienstonderwijs verstoken zijn, is de schoolcommissie bevoegd gedurende het verblijf van een godsdienstleer aar een grooter aantal dagen toe te staan, mits voor elk dier plaatsen in één jaar niet meer dagen toegestaan worden dan het geval zou zijn geweest bij uitsluitende aanwijzing van twee in de week.

(3) Waar zulks geen bezwaar oplevert, kan de schoolcommissie op de in de twee vorige alinea's bedoelde dagen, des morgens van lialf acht tot half negen, één of meer lokalen der school beschikbaar stellen tot het geven van godsdienstonderwijs.

Artikel 9.

(1) De school is gesloten op de Zondagen, op Vrijdag en Zaterdag

Sluiten