Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RESIDENTIE ! DIENSTJAAR 18....

STAAT DER TRAKTEMENTEN, toekomende aan liet onderwijzend personeel en den bediende der openbare lagere school te

OVBR DE MAAND , 18...

Namen.

Qualiteit.

Gehuwd of ongehuwd.

Maandelijksch traktement.

InhoudiJgen voor:

Genoten voorschot

in dit dienst jaar.

in vorige dienstjaren.

Burgerlijk pensioen 2 pet.

Borgtocht.

Delegatie Nederland.

Civiel weduwen- en wezenfonds:

Gewone contributie pet.

Buitengewone contributie bedoeld bij artikel

1—1

CO >—4

l—l

^ DO

ö" ® 1-1 O 3 00

F

»—«

co

Rente voor beleeningen.

Gezamenlijk bedrag der inhoudingen.

Aanmerkingen.

'

——

Totaal...

, den 18...

Voor de opmaking: Het hoofd der school,

Sluiten