Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f

geeft hij daarvan met vermelding der reden schriftelijk kennis aan den voorzitter van het bestuur.

Van alle verzuimen wordt door den voorzitter aanteekening gehouden.

Wanneer een leerling doorgaand de lessen ongeregeld bijwoont, zich verzet tegen de regelingen in het belang van orde en tucht getroffen, of gebrek aan belangstelling in het onderwijs toont, kan hem door den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid op voorstel der vergadering van leeraren de deelneming aan de lessen worden ontzegd.

Artikel 11.

De leerlingen betalen een schoolgeld van ƒ 5 per maand, uiterlijk in de eerste week van elk kwartaal, over de maanden van dat kwartaal, dan wel in de eerste week van de maand, volgende op die waarin zij zijn toegelaten, over de tijdens hun toelating nog niet ingetreden maand of maanden van het kwartaal te voldoen bij 's Land.s kas ter plaatse waar de school gevestigd is.

W ie bij den aanvang der week, volgende op die waarin de betaling moet plaats hebben, de quitantie niet vertoond heeft aan den secretaris van het bestuur, die daarvan aanteekening houdt, mag de lessen niet bijwonen totdat hij aan deze verplichting heeft voldaan (1).

Bij toelating tot de school is voor een reeds ingetreden maand geene betaling verschuldigd; wie in den loop van een kwartaal de school verlaat, heeft recht op restitutie van het schoolgeld over de op het tijdstip van verlaten nog niet ingetreden maand of maanden van het kwartaal.

Artikel 12.

Zij, die reeds in het bezit zijn der akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer of hoofdonderwijzeres, kunnen, na verkregen vergunning van den voorzitter van het bestuur, enkele lessen dan wel die van een geheel studiejaar bijwonen.

Zij zijn daarvoor geene betaling verschuldigd en de twee eerste alinea's van artikel 10 zijn op hen niet van toepassing.

Artikel 13.

\ oor de aanschaffing van leermiddelen en boeken voor de bibliotheek en de bestrijding der kosten van verlichting en andere uitgaven

() Opgaaf van de betaalde schoolgelden te zenden aan den betrokken inspecteur van Financiën (miss. Dir. O. E. N. 2 September 1902 u°. 1602» aan het bestuur der Normaalscholen te Batavia en Soerabaja, blz. 171).

Sluiten