Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Derde jaar: Grammatica. Woordvorming, spelling en algemeene repetitie.

Literatuur. Gecombineercf over de drie jaren. Voornaamste voortbrengselen der nieuwe letterkunde 19de en 20ste eeuw. Voornaamste voortbrengselen der 17/18de eeuw. Kunstvormen in proza en poëzie. Algemeen overzicht der geschiedenis van de Nederlandsehe letterkunde.

Rekenen.

Eerste jaar: A. Practisch rekenen. Dit omvat in het eerste studiejaar uitsluitend de behandeling der zoogenaamde typevraagstukken en de daarop betrekking hebbende vraagstukken.

B. Theorie. Talstelsels. Deelbaarheid. Kenmerken van deelbaarheid. Grootste gemeene deeler en kleinste gemeene veelvoud.

Tweede jaar: A. Practisch rekenen. Behandeling der rekenkundige vraagstukken meer in verband met exameneischen. B. Theorie. Evenredigheden. Evenredige afhankelijkheid, rekenkunstige en meetkunstige reeksen. Harmonische evenredigheden en reeksen. Machten en wortels. Vierkantsworteltrekking.

Derde jaar: A. Practisch rekenen. Als in liet tweede jaar.

B. Theorie. Derdemachtsworteltrekking, benaderde waarden, verkorte bewerkingen: de vier hoofdregels, vierkants- en derdemachtsworteltrekking. Uitbreiding der hoofdstukken over deelbaarheid en repeteerende breuken.

Opvoedkunde.

Eerste jaar: Zielkunde (logisch en aesthetisch bewustzijn). Algemeene onderwijskunde. Geschiedenis van het onderwijs en de opvoeding tot en met de 15de eeuw.

Tweede jaar: Zielkunde (zedelijk en godsdienstig bewustzijn, zelfbewustzijn). Sclioolregeering, schooltucht, schoolonderwijs (de vakken: lezen, schrijven, spreken, stellen, grammatica en zingen). Geschiedenis van het onderwijs en de opvoeding van de 16de eeuw tot heden.

Derde jaar: Zielkunde (bijzondere onderwerpen). Bijzondere methodiek van rekenen, teekenen, aardrijkskunde, natuurkunde en geschiedenis. Bijzondere onderwerpen: concentratie, leertrappen, enz. De tegenwoordige schoolwetgeving in Nederland en Nederlandsch-Indië. Algemeene herhaling.

Geschiedenis.

Eerste jaar: Vaderlandsche en algemeene geschiedenis tot 1555.

Sluiten