Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEKENLIJST.

Tot aanschaffing der tusschen haakjes genoemde boeken zijn de

leerlingen niet verplicht.

Nederlandsche taal. Gedichten van de Genestet compleet.

id. Da Costa id.

Potgieter. Proza id.

id. Poezie id.

Nic. Beets. Gedichten. Volledige uitgave. Leiden Sythoff. id. Camera Obscura.

Staring. Gedichten. Volksuitgave.

Keur uit Vondel, Hooft en Huygena door Van Moerkerken.

De Groot, Leopold en Rijkens. Nederland sche letterkunde 2 dln.

Max Havelaar.

Heringa. Nederlandsche stijl, le en 2e deel.

Duyser. Overzicht der geschiedenis van de Nederlandsche letterkunde.

Multatuli. Vorstenschool.

Dr. Stoett. Nederlandsche spreekwoorden en gezegden, beknopte uitgave ƒ 2.90.

(Frank. Etymologisch woordenboek).

Jacobs en Koenen. Nederlandsche spraakkunst.

Den Hertog. Practische spraakkunst der Nederlandsche taal.

(Den Hertog. Nederlandsche spraakkunst ten dienste van taalonderwijs, 3 dln.).

Bekenen. De Gast. Theorie der rekenkunde, 3 dln.

id. Het oplossen van rekenkunstige vraagstukken.

Zernicke. Inleiding tot de algebra, 1ste deel.

Opvoedkunde. Douma. Handboek voor de methodiek

der leervakken, id. Geschiedenis van het lager onderwijs in Nederland.

De Baaff. Beginselen der zielkunde, id. Beginselen der opvoedkunde, 2 dln.

Sluiten