Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. Gouv. besl. 17 December 1903 ff 1 (Stbl. 1903 II5 416). Gelet enz.;

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstel ijk: Voor zooveel noodig krachtens machtiging der Koningin:

I. dat met nadere wijziging der Bepalingen tot regeling van de klassen en de bezoldigingen der onderwijzers aan de openbare lagere scholen voor Europeanen en met dezen gelijkgestelden in Nederlandsch-Indië, vastgesteld bij artikel 1 van het besluit van IS Maart

1875 ff 12 (Staatsblad ff 76a), zooals enz.

Ten tweede: Met afwijking in zoover van het beginsel in artikel 1 § 2 van het besluit van 2 Maart 1877 ff 7 (Staatsblad ff 51);. te bepalen dat voor onderwijzeressen der lste en 2de klasse onveranderd van toepassing blijven de krachtens artikel 1 van dit besluit vervallen of gewijzigde voorschriften in het 2de en 3de lid van artikel 7 en het laatste lid van artikel 8 der daar bedoelde Bepalingen en dat mitsdien:

a. traktementsverhoogingen ten bedrage van ƒ 25 's maands, waarop na het bezit der akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzeres door een huigonderwijzeres recht is verkregen, bij hare bevordering tot een hoogeren rang worden omgezet in even zoovele verhoogingen van ƒ 50 's maands;

b. bij terugstelling tot hulponderwijzeres deze verhoogingen tot haar oorspronkelijk bedrag worden teruggebracht;

c. behoudens het bepaalde sub b van dit artikel een teruggestelde onderwijzeres in het genot blijft van de reeds verkregen traktementsverhoogingen.

Afschrift enz.

Uitzendingsvoorwaarden voor hulponderwijzeressen,

Vastgesteld bij Kon. besl. 29 Januari 1875 11? 13 (Stbl. 1875 ff' 102), gewijzigd bij Kon. besl. 23 Januari 1885 ff 18 (S t b 1. 1885. 115 78) en Kon. besl. 13 Maart 1902 ff 35 (Stbl. 1902 ff 212).

Kon. besl. 29 Januari 1875 ff 13 (Stbl. 1875 ff 102). Wij WILLEM III enz.

Overwegende enz.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Art. 1. Onze Minister van Koloniën wordt gemagtigd om, naargelang der behoefte voor het Europeesch lager onderwijs, ter beschikking van den Gouverneur-Generaal van Nederlandse h-Indi&

Sluiten