Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0. CURSUSSEN VAN VOORTGEZET EN UITGEBREID LAGER ONDERWIJS.

Oprichting van cursussen van voortgezet en uitgebreid lager onderwijs te Bandoeng en Djokjakarta.

Gouv. besl. 19 Mei 1903 1T-' 5, zooals het luidt ingevolge Gouv. besl. '2 Januari 1904 n! 6 en Gouv. besl. 25 Januari 1905 li? 6.

Gelet enz.;

Gelezen enz.;

Is goedgevonden en verstaan:

k: Te k6^1611 dat bii liet begin van het schooljaar ijuó/ 04, bij wijze van proef, aan elke der openbare lste Europeesche Jagere scholen te Bandoeng en Djokjakarta wordt verbonden een cursus van voortgezet en uitgebreid lager onderwijs.

Ten tweede: Te bepalen, dat op de in artikel 1 van dit besluit bedoelde cursussen van voortgezet en uitgebreid lager onderwijs van toepassing zijn de bepalingen in het Europeesch onderwijsreglement (Staatsblad 1894 II- 192, 1900 IV 277 en 1902 n°«. 5 en 341) en het Europeesch schoolreglement (Staatsblad 1894 II5 193 1898 tl! 186. 1900

l i7 fn .j79'.1901 n' 395 en 1903 n°8- G en 342), voor zoover deze met m strijd zijn met den bijzonderen aard der cursussen of met de nieronder volgende voorschriften:

I. De cursussen sluiten aan bij de hoogste klasse, lste afdeelineder lagere schoten en bestaan uit twee klassen.

II- Op de cursussen wordt het onderwijs van de hoogste klasse deilagere school voortgezet en daarenboven onderwijs gegeven in algemeene geschiedenis, wiskunde (stel- en meetkunde), benevens Engelsen oi Duitsch, ter beoordeeling van den Directeur van Onderwijs, ^eredienst en Nijverheid.

t, J.jail C]e ,in artlkel 1 van dit besluit genoemde scholen wordt iet hooid, behalve door het aantal onderwijzers, volgens artikel 18 van het onderwijsreglement, bijgestaan door één onderwijzer'der 3<" KJasse voor elke klasse van den cursus.

H Het hoofd der school geniet een toelage van ƒ 25.— (Vijf en twintig gulden) s maands boven zijn bezoldiging.

De onderwijzers, aan wie het onderwijs in wiskunde, teekenen, Engeiscli oi Duitsch wordt opgedragen, genieten een toelage van ƒ 15.— (vijftien gulden) 's maands voor één en van ƒ 25.— (vijf en twintig .gulden) s maands voor twee of meer dier vakken, mits zij een speciale

Voorschriften eur. onderwijs.

Sluiten