Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scholen, indien dat beheer tengevolge van vertrek in andere handen overgaat, of wegens afwezigheid van korten duur (verlof of ongesteldheid van het hoofd der school tijdelijk door een ander wordt waargenomen.

Bij de toezending van het besluit aan de(n) betrokken onderwijzer (s) gelieve Uwe Commissie op het volgende de aandacht te vestigen.

Het is niet onmogelijk dat er schoolhoofden zijn, die zouden wenschen den omslag der tijdelijke overgave en overname met opmaking tweemaal van een proces-verbaal en verantwoording van het beheer der leermiddelen te kunnen ontgaan. Wanneer ook de onderwijzer, die tijdelijk het beheer moet voeren, dat zou wenschen, behoeft er geen bezwaar te bestaan, dat het beheer gedurende de ziekte of afwezigheid van het schoolhoofd voor diens verantwoording wordt gevoerd door bedoelden tijdelijken vervanger. Eventueel tijdens dat beheer gemaakte fouten of ontstane tekorten moeten dan beschouwd worden als begaan of veroorzaakt door het schoolhoofd, dat ervoor verantwoordelijk is.

In dat geval kan het schoolhoofd volstaan met eene verklaring als hieronder aangegeven en die door hem bij het proces-verbaal van overgave en overneming van het geldelijk beheer der school moet worden overgelegd.

Y erklaring.

De ondergeteekende hoofd der

te verklaart dat hij zich

gedurende zijne afwezigheid van af heden, wegens —bBJ"ei°dheid » verantwoordelijk blijft stellen voor het door (naam en kwaliteit in te vullen) te voeren beheer over de leermiddelen van gemelde school.

II. Circ. Dir. O. E. N. 1 December 1904 ïl! 20316 aan de Eur. Schoolcommissiën.

Ten vervolge op mijn rondschrijven van 10 Maart 1903 11! 3924 (opgenomen op bladzijde 177 der Verzameling Voorschriften op het Europeesch Lager Onderwijs, uitgave Landsdrukkerij 1904) heb ik de eer de aandacht Uwer Commissie er op te vestigen, dat, wanneer een onderwijzer overlijdt, die het beheer over de leermiddelen zijner school op zijne verantwoording aan zijn tijdelijken vervanger overliet, de voorraad leermiddelen o n v e r w ij ld moet worden opgenomen, ter voorkoming van moeilijkheden, die met betrekking tot de aansprakelijkheid voor mogelijke tekorten zouden kunnen ontstaan.

De opneming zal moeten geschieden door eene commissie samengesteld overeenkomstig artikel 42, alinea 2, van de Schoolinstructie, ter-

Sluiten