Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met verwijzing naar het Uwer Commissie bekende Gouvernement» besluit van 28 Maart 1907 R; 16 (Staatsblad Ils 203) heb ik de eer hierbij aan te-bieden afdrukken van mijn besluit van heden

ll5 14610 en van elk der daarbij behoorende gewijzigde modellen, een en ander betreffende eene nadere wijziging van de Schoolinstructie.

Deze veranderingen houden in hoofdzaak verband met de bij het hooger genoemd Gouvemements besluit getroffen regeling der verstrekking van leermiddelen op de openbare Europeesche lagere scholen.

Van gemelde bescheiden en van deze circulaire gelieve Uwe Commissie een afdruk te doen toekomen aan . _hc^ hoof(i— van de

ieder der hoofden

onder. U w toezicht staande openbare lagere

1 ° scholen

De bovenbedoelde regeling van de verstrekking der leermiddelen komt in het kort hierop neer. Terwijl tot dusver door het hoofd deischool het kostende der aan betalende leerlingen verstrekte leermiddelen op de rekeningen voor de schoolgelden werd gebracht, wordt thans het maandelijksch schoolgeld met een vast bedrag verhoogd, en worden aan iederen leerling de noodige leermiddelen zonder verdere vergoeding gegeven.

Voor de bedragen der schoolgeldverhoogingen wordt verwezen naar de §§ I en IV van meergenoemd Gouvemements besluit.

De schoolgeldverhoogingen worden, gelijk vroeger de vergoedingen voor leermiddelen, met de schoolgelden op de daartoe gestelde tijden in 's Lands kas gestort.

In. het kwartaalregister der leerlingen, in den. mutatie- en in den debiteuren-staat worden de ontvangsten wegens schoolgelden en die wegens schoolgeldverhoogingen gescheiden verantwoord.

De hoofden van scholen blijven rekenplichtig aan de Algemeene tekenkamer ter zake van de evengenoemde ontvangsten. Eveneens blijven zij verplicht tot indiening aan de Algemeene Rekenkamer van eene jaarlijksche verantwoording van het beheer der leermiddelen, op de wijze als is aangegeven in artikel 40 der Instructie. Het daarin bedoelde model Bijlage XXVila wijst er echter voldoende op dat deze verantwoording niet langer een geldelijke is.

De aandacht wordt er nadrukkelijk op gevestigd dat de bedoelde verantwoording c. q. vergezeld moet gaan van de processen-verbaal van afkeuring en afschrijving.

Voor verdere inlichtingen omtrent de beheersregeling wordt verwezen naar de gewijzigde modellen.

De nieuwe wijze van verstrekking der leermiddelen heeft een belangrijke vereenvoudiging der schooladministratie ten gevolge. Z a 1 dit voordeel echter behouden blijven, dan moeten door de onderwijzers verwaarloozing en te loor gaan van leermiddelen krachtig worden tegengegaan. Hiervoor moet een ernstig beroep worden gedaan op het onderwijzend personeel tot verkrijging van hunne medewerking.

Nog meen ik de volgende wenken en opmerkingen U niet te mogen onthouden.

Sluiten