Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Klein-ambtenaarsexamens af te nemen gedurende de vacanties.

I. Circ. Dir. O. E. K 17 Juli 1896 11' 7459 aan de Hoofden van gewestelijk bestuur (B ij b 1. 11! 5137).

Het afnemen van het z.g. klein-ambtenaarsexamen, waartoe gewoonlijk ook onderwijzers bij het openbaar lager onderwijs in commissie worden gesteld, vindt in vele gevallen plaats op zoodanige tijdstippen dat die onderwijzers daardoor aan hun werk in de school worden onttrokken, wat storend werkt op den geregelden gang van het onderwijs.

Ik vind hierin aanleiding TJHEG. te verzoeken om, voor zooveel dit in 1 w gewest niet reeds geschieden mocht, de klein-ambtenaarsexamens zoo mogelijk te doen afnemen in de vacanties, bedoeld bij artikel 10, §§ a en b, van het Schoolreglement (Staatsblad nj 193).

II. Miss. Dir. O. E. N. 18 September 1896 II? 9747 aan een Resident.

Met referte aan Uwe missive van 26 Augustus jl. n? 13382/31, heb ik de eer T HEG. mede te deelen, dat de door U gereleveerde omstandigheid dat onderwijzers gedurende de vacantietijden der openbare lagere scholen zich veelal tot ontspanning van geest uit de stad begeven, geen bezwaar kan opleveren tegen het denkbeeld om het klein-ambtenaarsexamen in die vacantietijden te doen afnemen, indien althans blijkt dat onder hen die ter plaatse achterblijven een voldoend aantal geschikte examinatoren kan worden aangewezen. De vacatieloonen, waarop onderwijzers krachtens Staatsblad 1887 11? 241 voor hunne verrichtingen bij het bovenbedoeld examen aanspraak kunnen maken, sluiten daarbij het denkbeeld van onbillijkheid geheel buiten.

Alleen bij gemis van een genoegzaam aantal examinatoren onder de onderwijzers gedurende de vacantietijden en bijaldien zich andere bezwaren van even overwegenden aard mochten voordoen, kan er naar mijne meening reden zijn om onderwijzers gedurende de gewone schooldagen voor het afnemen van examens aan hun werk in de school te onttrekken. Met het oog op dergelijke omstandigheden en eventueele bezwaren van plaatselijken aard, is in mijne circulaire van 17 Juli jl. n- 7459 geen uitdrukkelijk voorschrift gegeven, maar verzocht om zoo mogelijk het klein-ambtenaarsexamen in de vacanties te doen. afnemen.

Verklaringen van schoolhoofden betreffende tot de Pupillenschool te Gombong toe te laten leerlingen.

Circ. Dir. O. E. N. 27 December 1898 Il! 21306 aan de EuropeescheSchoolcommissiën.

Sluiten