Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Regelen betreffende aan de Militaire Pupillenschool (') te detacheeren onderwijzers (J).

Vastgesteld bij Gouv. besl. 29 November 1904 II' 8 (B ij b 1. n? 6138).

REGELEN betreffende de aan de Militaire Pupillenschool (1) te detacheeren onderwijzers (2) van het openbaar Europeesch lager onderwijs.

Artikel 1.

De detacheering aan de Militaire Pupillenschool van onderwijzers van het openbaar Europeesch lager onderwijs en hunne ontheffing van die detacheering geschieden door den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, die daarbij, zooveel mogelijk, rekening houdt met eventueel door de betrokken militaire autoriteiten gegeven wenken.

Artikel 2.

Aan de Militaire Pupillenschool worden gedetacheerd: één onderwijzer der lste klasse als hoofdonderwijzer, één onderwijzer der 2de klasse als eerste hulponderwijzer,

en verder zooveel onderwijzers der 3de klasse als hulponderwijzers, dat de formatie der gezamenlijke onderwijzers, in verhouding tot het aantal militaire pupillen der 2de categorie, één meer bedraagt dan voor de openbare Europeesche lagere school, in verhouding tot het aantal leerlingen dier scholen," is vastgesteld bij artikel IS van het „Reglement op het Europeesch lager onderwijs" (Staatsblad 1894 11! 192 juncto 1902 341).

Artikel 3.

De onderwijzers genieten, ook voor hun wettig gezin, vrije geneeskundige behandeling.

r1! Het Europeesch Onderwijsreglement is ingevolge art. 2, § b, sub 3*, van Gouv. besl. 10 September 1894 n°. 8 (Stbl. 1894 n°. 193) toepasselijk op deze school als de bepalingen in dat reglement met strijden met art. 2 van Gouv. besl. 6 Maart 1886 n". 5/c, Gouv. besl. 17 Augustus 1886 n . 18 en de ordonnantiën in Stbl. 1890 n". 91 en 1891 n'. 133. Een reglement voor de Militaire Pupillenschool is vastgesteld b;j art 1 Gouv. besl. 13 Juni 1901 n°. 25, gewijzigd bij Gouv. besl. 11 Juni 1909 n°. 12.

(*) Deze onderwijzers genieten maandelijksche toelagen van: voor den hoofdonderwijzer f 40, voor den 1*"» hulponderwijzer/- 30, voor_ ieder der overige hulponderwijzers / 20 (Gouv. besl. 13 Juni 1901 n . 25 in Stbl. 1901 n". 234).

Sluiten