Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wacht dat zij het mogelijke zullen aanwenden om de paedagogische gebreken die het hierboven ontwikkeld (en elk ander) stelsel van sparen aankleven zoo min mogelijk invloed te doen uitoefenen.

Yoor het bovengemeld register en het duplicaat-inlagebewijs zijn door mij modellen (*) vastgesteld waarvan een exemplaar wordt bijgevoegd. Registers en inlagebewijzen voor het gebruik worden op aanvraag kosteloos vanwege het Departement verstrekt.

Aan de inspecteerende ambtenaren van het Inlandsch en het Europeesch onderwijs is opgedragen bij inspectie der scholen in hun ressort, voor zoover daar de gelegenheid tot sparen is opengesteld, na te gaan of de daarvoor gegeven voorschriften stipt worden opgevolgd,, en daaromtrent en nopens den meerderen en minderen bloei der spaargelegenheid te rapporteeren.

Het zal mij aangenaam zijn van Uwe commissie te vernemen of en, zoo ja, welke der onder Uw toezicht staande scholen (ook de kweeken opleidingsscholen) in aanmerking kunnen komen voor het instellen van eene gelegenheid tot sparen voor de leerlingen.

Bestaat zulke gelegenheid, zij het ook volgens eene andere regeling, reeds op een of meer scholen, dan zal ik dat gaarne vernemen. Op die scholen behoeft de bovenaangegeven wijze van sparen niet te worden ingevoerd, zoolang de daar tot dusver gevolgde wijze voldoet.

Ten behoeve van de hoofden der scholen in Uw ressort worden de noodige .exemplaren dezer circulaire bijgevoegd.

III. Circ. Dir. O. E. N. 23 October 1905 ff 17643 aan de Europeesche en ïnlandsche Schoolcommissiën (B ij b 1. n! 6379).

Door den Directeur der Postspaarbank zijn overwegende bezwaren ingebracht tegen de afgifte van een afzonderlijk spaarbankboekje aan eiken leerling eener school, die op de wijze als-aangegeven in de dezerzijdsche circulaire van 7 Juni jl. Il! 9401, 25 cent of meer heeft gespaard. Hij heeft daarom in overweging gegeven het daarheen te leiden:

1°. dat voor elke school een collectief spaarbankboekje worde

genomen, ten name van „het hoofd der school

" (dus zonder vermelding van den naam van

den titularis), en

2°. dat eerst worde overgegaan tot het nemen van afzonderlijke spaarbankboekjes ten name van leerlingen, nadat dezen een bedrag van ƒ 10 (tien gulden) bespaard en daarmede het bewijs geleverd hebben, dat zij inderdaad sparen kunnen en willen, en dit dan nog alleen voor zooveel betreft de scholen, welke op niet al te grooten afstand van een postkantoor gelegen zijn, zoodat er geen bezwa-ar tegen be-

(') Deze modellen zijn vervangen door de modellen, afgedrukt op blz. 273 en 271.

Sluiten