Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij anderen in eere overtroffen, en wij weten, dat hun overal het recht van eerstgeboorte is toegekend. Daar nu de kinderen Abrahams de eerstgeborenen waren in de Kerk, zelfs na de komst van Christus, richt God hier inzonderheid tot hen het woord : Te zamen zullen de kinderen lsraels en de kinderen van Juda opkomen uit het land, en zij zullen zich samenvergaderen, en zich een eenig hoofd stellen. In het laatste vers sprak Hoséa van de algemeene bijeenvergadering der Kerk ; maar nu bepaalt hij zijne toespraak tot het natuurlijk geslacht van Abraham. Waarom ? Omdat God eene wederherstelling van dat volk begon, toen Hij Zijne hand uitstrekte naar de ongelukkige ballingen, en hen van uit de Babylonische gevangenschap terugbracht in hun eigen land, daar dit dus het begin der bijeenvergadering was, richt de profeet, niet zonder reden, zijne toespraak hier tot hen, en stelt hen dus in hooger eer, niet omdat zij waardig waren, niet omdat zij door eenigerlei verdienste op die waardigheid aanspraak konden maken, maar omdat God Zijn verbond niet wilde te niet doen, en omdat Hij hen had verkoren om Zijne eerstgeborenen te zijn, gelijk reeds gezegd is, en ook elders heet het: //Efraïm is Mijn eerstgeborene", (Jeremia 31 : 9). Nu verstaan wij de orde en den samenhang der woorden van den profeet, waar wel zeer op gelet moet worden, en dit temeer, omdat de uitleggers al deze dingen door elkander haspelen, en niet weten te onderscheiden, terwijl toch de profeet de kinderen lsraels en de kinderen van Juda niet anders vermengt of samenvoegt, dan wanneer hij daarbij een bijzonder doel op het oog heeft.

Laat ons dan nu acht geven op de woorden van den profeet. Te zamen vergaderd, zegt hij, zullen de kinderen lsraels en de kinderen van Juda zijn.

Ongetwijfeld heeft de profeet hier de verdeeling op het oog, die nu reeds meer dan twee honderd jaren geduurd had, nadat Jerobéam de tien stammen afvallig had gemaakt van het huis van David. Daar het lichaam toen van een gescheurd was, zegt de profeet: Te zamen vergaderd zullen worden de kinderen van Juda en de kinderen lsraels. En hij spreekt voorbedachtelijk aldus, opdat de Israelieten geen gevoel van zelfvoldaanheid zouden hebben van wege hunne eigene macht, daar zij toch slechts een verminkt lichaam waren, zonder hoofd; want in eigenlijken zin, was de koning van Israël geen wettig koning. De Heere had wel Jerobéam gezalfd, en ik erken, dat later ook Jehu gezalfd werd, maar dit was geschied ter volvoering van een oordeel. Want toen de Heere werkelijk bedoelde het volk te zegenen, heeft Hij David verkoren om over hen te heerschen, en toen heeft Hij de regeering over al de kinderen van Abraham aan de nakomelingen van David toevertrouwd. Er was

Sluiten