Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laat ons veronderstellen, dat zij zich vergisten, in dwaling verkeerden, waarom heeft God dan toch niet het dwaze van hunne bedoeling met geduld verdragen, daar het, gelijk gezegd is, toch door een' eerlijken en schoonschijnenden ijver werd ingegeven ?" Maar hoe grooten ijver de Israelieten ook voorwendden, en hoe zij hun bijgeloof ook bedekten met den valschen titel van Godsvereering, toch worden zij hier scherpelijk door God bestraft: /r/Uwe Godsvereering", zegt Hij, „is niets dan hoererij''.

Op de hoogten der bergen, zegt hij, offeren zij, en op de heuvelen rooken zij, onder een' eik, en populier, en iepeboom, enz. Het scheen prijzenswaardig in de Israelieten in vele plaatsen altaren te bouwen, want het voortdurend bezoeken van den tempel zou hen des te meer tot de aanbidding Gods kunnen opwekken. Zoo zeggen ook de Papisten als zij hunne tempels vullen met schilderijen : „Overal, waar wij ook het oog heenwenden, worden wij herinnerd aan God, en dit is zeer nuttig". Zoo kan het ook den Israelieten een vroom werk hebben toegeschenen, om op bergen en heuvelen en onder eiken hoogen boom een' eeredienst voor God in te richten. Maar God versmaadde dit alles, Hij wilde op die wijze niet vereerd worden, ja meer, wij zien dat het Hem ten uiterste mishaagde. Hij zegt, dat op die wijze, de trouw, die Hem beloofd was, werd geschonden ; Hij zegt, dat het volk laaghartig hoererij bedreef. Hoewel nu de leer van den profeet heden ten dage volstrekt geen bijval vindt, zoodat nauwelijks één op tien haar omhelst, zal het toch vergeefsch zijn, dat wij met den Geest Gods strijden : niets is dus beter dan naar onzen Rechter te luisteren ; en hij verklaart iedere zelf uitgedachte wijze van Godsvereering, hoe schoonschijnend ook, voor overspel en hoererij.

En hieruit leeren wij, dat die goede bedoeling, waarmede de Papisten zich zoozeer vleien, de moeder is van alle hoererij en van alle onreinheid. Waarom ? Omdat het eene zware beleediging is van den hemel om af te wijken van het Woord des Heeren, want God had geboden, dat Hem nergens geofferd zou worden, dat nergens een reukoffer zou worden ontstoken dan te Jeruzalem. De Israelieten overtraden dit gebod. Maar gehoorzaamheid aan God, gelijk in 1 Sam. 15 gezegd wordt, is van meer waarde bij Hem dan alle offers.

Ook wordt hier zeer bepaald eene vinding buitengesloten, waarin goddeloozen en geveinsden groot behagen scheppen : goed, zegt hij, is derzelver schaduw ; dat is : zij behaagden zich zeiven met die verzinselen. Paulus zegt, dat er eene schijnrede van wijsheid is in eigenwilligen Godsdienst, (Col. 2 : 23). Vandaar dat, wanneer de menschen eigenwillige daden van Godsvereering doen, — hetgeen de Grieken aanduiden door een woord, dat bijgeloovigheden beteekent, maar dat niets anders is dan eigen-

Sluiten