Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Hij zal ons na twee dagen levend maken ; op den derden dag zal Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven.

Deze Schriftuurplaats is door de Hebreeuwsche schrijvers verwrongen, want zij denken, dat zij nog verlost zullen worden door de komst van den Messias, en zij verbeelden zich, dat dit de derde dag zal wezen : want God heeft hen eerst uitgeleid uit Egypte, dit was hun eerste leven ; toen, ten tweede, heeft Hij hen tot het leven teruggeroepen, toen Hij hen wederbracht uit de Babylonische gevangenschap; en als God hen door de hand \an den Messias uit de verstrooiing zal vergaderen, dan zal dit de derde opstanding zijn. Maar dit is niets dan beuzelarij. Evenwel, deze plaats wordt gewoonlijk van Christus verklaard, en wel zoo, dat God na twee dagen, en op den derden dag zijne Kerk zal opwekken; want wij weten, dat Christus niet voor zich zei ven, maar voor Zijne leden is opgestaan, daar Hij de eersteling is dergenen, die opstaan zullen. Deze uitlegging schijnt dus niet ongepast, n.l. dat de profeet e geloovigen hier aanmoedigt om te hopen op verlossing, omdat God Zijn eengeboren Zoon zal opwekken, wiens opstanding het leven zal zijn voor geheel de kerk.

Toch komt het mij voor, dat dit al te spitsvondig is. Want wij moeten er ons voor wachten, om bij onze Schriftver^',ng a's lucht te zweven. Spitsvondige bespiegelingen

ebben op den eersten aanblik iets aantrekkelijks, dat later ec ter verdwijnt. Laat dus een ieder, die ervaren wil worden in e Schrift, zich altijd houden aan den regel, om van de profeten en apostelen alleen datgene af te leiden, dat vast en zeker is.

Laat ons nu zien wat de profeet bedoelde. Ik twijfel niet, o . y eeft hier eene tweede bron van vertroosting aangeduid,

kk 'I-S ,1.ndl®n God Zi.ïn volk al niet terstond opwekt, zoo behoeft dit uitstel toch geene afmattende verveling te weeg te lengen, zooals dit gewoonlijk het geval is; want wij zien, dat ons hart schier bezwijkt, als God ons langen tijd laat kwijnen ; en Z1J, die bij den aanvang moedig en blijmoedig genoeg schenen, zullen na verloop van tijd toch zwak en kleinmoedig worden. Dewijl dan geduld eene zeldzame deugd is, vermaant osea ons hier om uitstel geduldig te dragen, als het den Heere goeddunkt ons niet terstond levend te maken. Zoo hebben de Israelieten dus gezegd : Na twee dagen zal God ons levend maken; op den derden dag zal Hij ons doen verrijzen Wat verstonden zij onder twee dagen ? Voorzeker wel hunne langdurige beproeving; alsof zij zeiden: „De Heere moge ons al niet op den eersten dag redden uit onze ellende maar onze

11

Sluiten