Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of voordeel, dat haar voorgespiegeld wordt, er dan bijvoegt: //Gij geeft uwen loon aan al uwe boelen, en gij beschenkt ze. Zoo geschiedt met u in uwe hoererijen het tegendeel van de vrouwen want als gij hoerenloon geeft, en het hoerenloon u niet gegeven wordt, zoo zijt gij tot een tegendeel geworden (Ez. 16 : 33, 34). Zoo spreekt de profeet ook hier, hoewel in minder woorden ; Efraïm zegt hij, heeft boelen gehuurd.

Maar nu volgt: Hoewel zij onder de volken gehuurd hebben, zal Ik hen nu verzamelen. Deze plaats kan verschillend uitgelegd worden. De meest algemeen aangenomene verklaring is, dat God de gehuurde volken tegen Israël zal verzamelen ; maar ik geef er de voorkeur aan om die woorden op het volk zelf toe te passen. Maar er kan tweeërlei zin aan gegeven worden ; ten eerste, dat de groote overvloed en de rijke middelen, die het volk zich van alle kanten had verkregen, God niet zouden

beletten hen te verderven; want het werkwoord dat zij

overzetten door „verzamelen" beteekent in het Hebreeuwsch dikwijls op een hoop werpen als door eene slachting, zooals wij in het Fransch zeggen Trousser (opbinden). En die beteekenis zou zeer voegzaam zijn — dat hoewel zij zich ver en wijd uitstrekten door van alle kanten hulpmiddelen bijeen te brengen, zij toch nog op eene andere manier verzameld zouden worden, want zij zouden op een hoop samengebracht worden. De tweede zin is — dat wanneer Israël weggetrokken zou worden naar de Heidenen, de Heere hen zou vergaderen, alsof hij zeide: ,/Israël brandt van onzinnige lusten, en loopt her- en derwaarts onder de Heidenen ; die vurigheid is niets dan verstrooiing, het is alsof hij moedwillig wenschte de eenheid te verbreken, waarin zijne veiligheid gelegen is ; maar Ik zal hem, tegen zijn' wil vergaderen, dat is, hem voor een' tiid nosr bewaren". J &

Nu volgt : Zij zullen een ueinig treuren om den last van den koning en de vorsten. Het woord, door den profeet gebruikt, wordt door de Schriftverklaarders op tweeërlei wijze uitgelegd.

Sommigen leiden l^j-p af van het werkwoord en anderen

van hetwelk ,/beginnen,/ beteekent, en geven dus deze

oveizetting: ;/Zij zullen beginnen met den last van den koning en de vorsten'' ; dat is : Zij zullen beginnen door den koning en de vorsten belast te worden. Anderen geven deze vertaling: //Zij zullen een weinig treuren om den last van don koning en de vorstendat is : Zij zullen schatplichtig zijn eer de vijanden hen in ballingschap zullen voeren, en dat zal eene matige smart zijn.

Indien de eerste overzetting, die ik genoemd heb, aangenomen

Sluiten