Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God kondigt thans de straf aan, die de lsraelieten hebben verdiend. Zij waren, gelijk wij gezien hebben, door verlokkingen van de zuivere aanbidding Gods afgeleid, zij hoopten uit hunne bijgeloovigheden grooter voordeel te behalen. Daarom toont God, dat Hij hen dieswege zou straffen, door hun, gelijk wij reeds in hoofdstuk II zagen, hun wijn en hun koren te ontnemen ; want het is de eenige wijze, waarop God de menschen weder tot hunne zinnen brengt, of hun ten minste eiken schijn van verontschuldiging ontneemt, om hun hunne vooirechten te ontnemen. Zoo lang de hoer gewin kan verkrijgen, en alle eerbare vrouwen overtreft in hare kleedij en wijze van leven, behaagt zij zich, en is zij door haren glans en praal verblind ; maar als zij tot het uiterste gebrek is vervallen, als zij ziet, hoe zij een voorwerp van spot en minachting is geworden, als zij haar ellendig leven voortsleept in armoede, dan zucht zij, en erkent zij hoe dwaas zij gehandeld heeft, toen zij haren echtgenoot heeft verlaten. Zoo verklaart thans de Heeie door Zijn' profeet dat Hij op zulk eene wijze met de lsraelieten zal handelen, dat zij zich niet langer door zulke begoochelingen

laten misleiden.

Daarom zegt hij : De vloer en de wijnpers zullen hen niet voeden, en de most zal hun liegen, dat is : de wijngaarden zullen niet aan de verwachting beantwoorden. Het is hetzelfde, alsot hij gezegd had : „Daar deze lieden alleen maar op hunne maag letten, en niets dan levensmiddelen van eenig belang achten, daarom zal de vloer en de wijnpers hen niet voeden ; Ik zal hen van hun levensonderhoud berooven, opdat zij mogen begrijpen, dat zij te vergeefs valsche goden aanbidden". Laat ons een gewoon, alledaagsch beeld gebruiken. Wij zien knapen, die zoo van alle verstand beroofd zijn, dat zij noch door schande noch door slagen bewogen worden; daar zii echter wel gevoelig zijn voor de prikkeling van den honger, worden zij schiet wanhopig als hun vader hun hun brood ontneemt. Slagen helpen niet, waarschuwingen worden in den wind geslagen, maar als de knaap, die veel van eten houdt, ziet, dat hem brood geweigerd wordt, dan ontdekt hij, dat het ongenoegen zijns vaders toch wel iets is om voor te vreezen. Op die wijze straft God menschen, die zich bovenmate om spijs en drank bekommeren; want zij zijn zoo ongevoelig, dat geen ander middel hun goed kan doen.

Nu vatten wij dus de bedoeling van den profeet. Eerst verwijt hij den lsraelieten, dat zij loon liefhebben, zich naar valsche goden heenspoeden, ten einde zich te baden in overvloed; maar toen de Heere zag, dat zij in hunne vettigheid verstompt raakten, zeide Hij : „Ik zal hen van al hunne levensmiddelen berooven, wijn noch tarwe zal hun gegeven worden; dit gebrek

Sluiten