Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te voren de Godsvereering geprezen, maar niet de zeden, de wijze van doen, van den stam van Juda; nu komt hij tot die zeden, die wijze van doen, en zegt, dat er in Juda velerlei was, waarover God bezoeking zal doen.

De Heere heeft dus een' twist met Juda; Hij zal beginnen met dien stam, en zal dan tot het huis van Jakob komen. De piofeet spreekt hier echter slechts in het voorbijgaan van het

f . J*' 6n r°ert slechts even den twist aan, dien Hij

met dat deel des volks had. Waarom P Omdat hij, gelijk reeds gezegd is, met als leeraar over het rijk van Juda was gesteld, maar alleen over de Israelieten. Hij verwijst nu slechts naar it rijk met het doel schrik te doen ontstaan in het hart van

d?"heidgrnndVOlk' Hali°« hij zeide : "Denkt gij' dat de ^moedigheid Gods omdat Hij u tot nu toe verdragen heeft, eeuwio-

zal duren . Neen, God zal beginnen te twisten met den stam van Juda. Ik heb gezegd, dat zij, bij ulieden vergeleken, inderdaad onschuldig zijn, maar toch zullen zij de straf niet ontgaan want weldra zal God hen voor het gericht dagen, n ïen IIij nu de Joden niet zal sparen ; hoe zullen dan uwe veel grootere misdaden ongestraft blijven? Want voorzeker, bij de Joden vergeleken, verdient gij wel honderd maal den dood want. onder hen bestaat ten minste nog eenige zuiverheid en

?e"h l;eiJ, ?aar ZTV Seene verandering in de Godsvereering gebiacht hebben. Hun leven is slecht, maar de wet Gods en e godsdienst zijn bij hen niet in minachting, zooals bij u. Indien God hen niet zal sparen, hoeveel te minder zal Hij u sparen''.

Na verstaan wij waarom de profeet zegt, dat God een' twist nact met Jucla; want het was niet zijne bedoeling de Joden S'T verschrikken, of hen tot bekeering te vermanen, behalve plicht als ter loops; zijn doel was aan de Israelieten een voorbeeld te stellen, opdat zij zouden vreezen, want zij

ïrinT ?IJ ♦ l Tn m°e,en denken : indien dit aan het fy . „o°U fesclJiedt, wat zal aan het dorre geschieden? |iiUkas Jó : 31). Indien God zoo strenge wrake zal oefenen egen onze broederen, de Joden, onder wie de zuivere Godsdienst nog heerscht, wat ontzettend lot wacht ons dan, die van de wet, de aanbidding, de leer, en de gehoorzaamheid aan God zijn afgeweken, ons, die verbondsverbrekers zijn geworden, die ontaard en op allerlei wijzen goddeloos zijn ?"

V°egt 61' or,mi<ideli.ik b'J: Én zal over Jakob bezoeking doen. vGod zal wel met den stam van Juda beginnen,

ÏphEU ? ™°/8Pel wezen, en Hij zal de Joden met meer zachtheid behandelen dan ulieden, maar tegen ulieden zal Zijn donder in volle kracht losbarsten. Dat zal dan geene kastijding

diL" 1°' beke®r!ng te brengen, maar eene straf zooals gij

die i ei dient, want Hij heeft reeds meer dan genoeg met u getwist.

Sluiten