Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft dan is het duidelijk, dat God ons er door terughoudt en als het ware door Zijne uitgestrekte hand bewaart. Met dit oogmerk toont de profeet nu hoe stompzinnig de Israëlieten waren, en hoe groot hunne razernij, toen zij met veel

SS zo„ vïhebben -gekr'en "ok "of"™

geofferd. Zoo behooren wy ook heden ten dage ten op-

H' Jn Va" ,h.eD' d\e onder het pausdom zijn, niet slechts van e en giondslag uit te gaan, dat zij van den waren God zijn geweken toen zij zich nieuwe en vreemde wijzen van Godsvereering hebben uitgedacht, zonder daartoe de machtiging te hebben van Zyn Woord, maar wij moeten tevens in gedichten houden, dat hunne dwaasheden aan dezelfde oorzaak toegeschreven moeten worden En wij zien, hoe God hen heeft overgeven in een verkeerden zin, zoodat zij geen van al die dwaasheden verwerpen. En gelijk ik gezegd heb, deze gedachte kan dienen om diegenen te doen ontwaken, of tot bezinnino- te brengen, d.e nog geneesbaar zijn, als zij begrijpen, dat zij ver-

on'^Hpn ZIJtl,feweest' zo°dat z'j> op die wijze vermaand zijnde, op den rechten weg terugkeeren. En opdat wij zeiven Godé dank zullen toebrengen, en al meer en meer de onreinheid zullen verfoeien waarin wij een tijd lang verzonken waren en ons zullen herinneren, dat niets méér gevreesd moet worden dan dat de Heere ons den teugel viert, is ons het voor-

Want zïodra g6!naakt van Zl.)ne W1'ake over alle afgodendienaars. Want, zoodia zij van de zuivere aanbidding Gods zijn afgeweken

hebben zy zxch, gelijk wij hebben aangetoond,'' in de schandelijkste stompzinnigheid laten vervallen. Laat ons voortgaan :

3. Daarom zij zijn als eene morgenwolk, en als een

vroegkomende dauw, die henengaat; als kaf voor den

orschvloer, en als rook uit den schoorsteen wordt wesrgestormd. b

De profeet gebruikt hier vier beelden, of eeliikenisspn nm den toestond van Israël aan !e dniden. Hoe

toch "Lr'S "r, SetoUig zij geacht koi?de„ tvorieo, toch /.ou hun staat en toekomst kwijnen en verdwijnen Zi

zullen zijn, zegt hij, als de morgenwolk-, hoewel zij hooghartig

en trotsch zijn, toch zal de Heere alle macht, die^ij nTg bè

zitten, van hen wegschudden. Ten tweede, zij zullen zijn als

^wegkomende dauw waarin geene substantie is. Ten derde

y zullen zyn als kaf dat van den dorschvloer door een divarrel'

mnd weggestormd wordt. Eindelijk, zij zullenzZTJZah

de rook; want gelijk de rook dikke duisternis teweegbreng

a d°°r den S(=hoorsteen gegaan te zijn, uiteen gedreven

Sluiten