Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noodig dat dit hun gebeurde; dat Hij hunne ongerechtigheden verzegelde, en hunne zonden hield weggeborgen.

Daarna zegt hij, dat de smarten eener barende vrouw over dit hoogmoedig en rebelleerend volk zouden komen. Hij gaat voort met hetzelfde onderwerp, maar gebruikt daarbij een ander beeld, want door de smarten eener barende vrouw wijst hij op de plotselinge verwoesting, die over zorgelooze menschen komt. Dit is eene zeer gewone wijze van spreken in de Schrift. Smarten eener barende urouw zullen dus die menschen aankomen ; dat is : ,/Daar zij zich een voortdurenden vrede beloven, en door geene bedreigingen wakker worden geschud, en daar zij zoowel Mijne hand als Mijn woord trotschelijk verachten, zullen zij door eene plotselinge verwoesting verpletterd worden". Dit ten opzichte van het begin van het vers : Smarten eener barende vrouw zullen hun aankomen.

Dan voegt hij er bij : Hij is een onwijs kind; dat is : hij is gansch en al dwaas. Hier verwijt God het volk hun waanzin, alsot Hij zeide: „Indien er in dit volk het minste greintje van gezond verstand was overgebleven, dan zouden zij eindelijk begrijpen welk oordeel aanstaande is, en dan zou er hoop zijn op genezing; maar nu is dit volk ten eenenmale verdwaasd." En dit is het bewijs hunner dwaasheid, want zij moesten in de kindergeboorte niet blijven staan. Deze zinsnede wordt door sommige uitleggers echter aldus verklaard : vDe tijd zal komen zij zullen niet staan blijven in de kindergeboorte". Maar veeleer wordt het tegendeel door deze woorden bedoeld, want de profeet wil zeggen, dat, als de tijd der geboorte daar was, het volk staan zou blijven in het uitbreken van kinderen, hetwelk zij niet zouden deon, indien zij met gezonde zinnen begaafd waren.

Er moet op gelet worden, dat de profeet zinspeelt op den tijd der geboorte; want hij had te voren gezegd, dat smarten eener barende vrouw over het volk van Israël komen zouden ; en nu verklaart hij, dat deze smarten doodelijk zouden zijn. Hoewel eene vrouw in barensnood in groot gevaar is, is zij toch in een oogenblik verlost en, gelijk Christus zegt, uit die smart wordt blijdschap geboren, (Johannes XVI : 21.) Maaide profeet zegt, dat dit baren gansch anders zijn zal; want het is eene ontijdige verlossing, en de vrucht zal ter verrotting in het lichaam achterblijven. Indien eene vrouw in het baren geene krachtsinspanning aanwendt, veroorzaakt zij den dood van haar kind en van zich zelve, want zonder krachtsinspanning kan zij niet baren. Dewijl alzoo het behoud der vrouw afhangt van deze krachtsinspanning, zegt de profeet thans, dat het tegendeel met het volk van Israël zal plaats hebben. Zij zijn, zegt hij, als eene barende vrouw, maar tevens zijn zij

Sluiten