Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

want de Heere wilde, dat Zijn oordeel regel en voorbeeld voor ons zoude zijn, opdat niemand over Zijne werken anders zou gevoelen of spreken. Want het past ons niet te redeneeren over de vraag, of wij moeten goedkeuren, hetgeen Hij goedkeurt, maar het past ons veel meer om zonder tegenspraak Zijn oordeel te onderschrijven. Dj herhaling toont, hoe overmoedig de vermetelheid der menschen is ; anders toch zou het voldoende zijn geweest, dat éénmaal werd gezegd, dat Gode zijne werken behaagden. Maar God teekent zesmaal 't zelfde op, alsof Hij onze driestheid, die niet ophoudt ons te prikkelen, aan even zoovele banden wil leggen. Overigens drukt Mozes meer uit dan vroeger, want hij voegt er aan toe „Meood" dat is „zeer". Bij de afzonderlijke dagen was het alleen eene goedkeuring. Thans nadat het werk der wereld in alle deelen is voltooid en voor 't laatst is gepolijst (om zoo te spreken), zegt Hij, dat het zeer goed is. 't Is, opdat wij zouden weten, dat in de harmonie der werken Gods de hoogste volmaaktheid heerscht, aan welke niets kan worden toegevoegd.

2de HOOFDSTUK.

1. Alzoo zijn voltooid, de hemelen en de aarde, en al hun heir.

2. En God had op den zevenden dag volbracht Zijn werk, dat Hij gedaan had, en Hij rustte op den zevenden dag van al Zijn werk, dat Hij gedaan had.

3. Hij nu zegende den zevenden dag, en heiligde dien, omdat Hij op dezen had gerust van al Zijn werk, dat God had geschapen, om te volbrengen.

4. Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde, toen zij geschapen zijn, op den dag, waarop de Heere God aarde en hemel heeft gemaakt.

5. En alle struik des velds, vóór hij in de aarde was en alle kruid des velds, vóór het uitsproot ; omdat de Heere God het nog niet had doen regenen op de aarde, en de mensch er niet was, om de aarde te bebouwen.

6. Maar een damp steeg op uit de aarde, en maakte de geheele oppervlakte der aarde nat.

Sluiten