Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor den mensch had hij geene hulpe gevonden, die voor zijn aangezicht zou zijn.

21. Daarom deed de Heere God eenen slaap vallen op Adam en hij sliep; en Hij nam eene van zijne ribben, en voegde in hare plaats vleesch in.

22. En de Heere God bouwde de rib, die Hij van Adam had genomen, tot eene vrouw, en Hij leidde ze tot Adam.

22. En Adam zeide: Ditmaal is het been uit mijne beenderen en vleesch van mijn vleesch: zij zal geheeten worden manninne, omdat zij uit den man is genomen.

24. Daarom zal elk zijn vader en moeder verlaten en zijne vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vleesch zijn.

25. Zij nu waren beiden naakt, Adam en zijne vrouw, en zij schaamden zich niet.

1. „Zoo werden volbracht.'" Kortelijks herhaalt Mozes, dat het gebouw van hemel en aarde in zes dagen voltooid is geweest. In deze twee deelen wordt de wereld in 't algemeen verdeeld, gelijk in 't begin van het eerste hoofdstuk gezegd is. Maar nu voegt Mozes hieraan toe „hun heir." En daarmee geeft hij te kennen, dat de wereld met al hare sieraden toegerust was. Voorts weerlegt deze toevoeging op nieuw zeer duidelijk de dwaling van hen, die beweren, dat de wereld op één enkel oogenblik is geschapen. Immers, Mozes zegt, dat niet vóór den zesden dag een einde aan het werk is gemaakt. In plaats van „heir" kunnen we ook vertalen „menigte", want Mozes bedoelt dat deze wereld in alle deelen afgewerkt is geweest, gelijk een huis ingericht en gevuld is met zijn geheele huisraad. De hemel zonder zon, maan en sterren zou een ledig en naakt paleis zijn. Zoo de aarde de dieren, de boomen en planten miste, zou die doode, ledige ruimte het aanzien van een arm en kaal huis hebben. Daarom hield God niet op met het scheppen der wereld, voordat Hij haar in alle deelen had voltooid, zoodat zij aan niets gebrek had.

2. En Hij rustte op den zevenden dag. Niet ten onrechte wordt gewoonlijk gevraagd, hoedanig dit ophouden geweest is. Want zeker is het, dat God voorzoover Hij de wereld door Zijne kracht draagt, en door Zijne voorzienigheid bestuurt, alle

Sluiten