Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Immers waartoe zou het dienen, tegen de slang met voor haar onverstaanbare woorden te spreken ? Daarna hield God rekening met de menschen, opdat zij met grooteren schrik voor de zonde zouden vervuld worden, ziende hoezéer deze Gode mishaagt, en bovendien daaruit troost in hunne ellende zouden genieten, dat zij gevoelden, dat God hun nog gunstig was. Maar elk gevoelt ook, welk een zwak en zinledig bewijs van goede hoop dit zou zijn, als alleen van de slang melding werd gemaakt, want dan zou alleen gezorgd zijn voor het bouwvallige en vergankelijke leven des lichaams. Intusschen zouden de menschen slaven van satan blijven, die trotsch over hen zou triomfeeren, en op hunne hoofden zou rijden. En daarom, opdat God de bezwekene harten der menschen zou oprichten, en deze, door wanhoop neergedrukt, zou doen herleven, was het noodig, dat de overwinning op satan door wiens listen zij waren omgekomen, in de toekomst hun beloofd werd. Dit was toch het eenige heilzame geneesmiddel, dat verlorenen kon oprichten, en dooden het leven kon terugschenken. Derhalve stel ik vast, dat God onder den naam van de slang 't allermeest hier satan bedoelt, en tegen hem den bliksem Zijns oordeels slingert. Dit nu geschiedt om tweeërlei oorzaak: ten eerste, opdat de menschen zouden leeren zich voor Satan te wachten als voor eenen doodvijand, en vervolgens opdat zij met hen zouden strijden in 't vaste vertrouwen van te overwinnen. Overigens, schoon niet allen in hunne harten van satan afkeerig zijn, ja zelfs het grootste deel al te vriendschappelijk met hem omgaat, zoo is toch in werkelijkheid Satan hun vijand, zelfs zij, die hij anders niet met zijne listen betoovert, houden niet op hem te schuwen. En omdat hij weet dat 's menschen verstand afkeerig van hem is, dringt hij zich listig door slinksche middelen in en bedriegt ons in een vreemd masker. Kortom, 't is ons van nature aangeboren, satan, als onzen vijand, te ontvluchten, En om aan te duiden, dat de haat niet slechts ééne eeuw zal bestaan, zegt God uitdrukkelijk „tusschen U en het zaad der vrouw" dus zoover zich 't geslacht der menschen zal uitbreiden. De vrouw noemt Hij daarom met name, omdat aangezien zij was bezweken voor Satan's sluwheid, en eerst bedrogen zijnde haren man tot deelgenoot had gemaakt van haren val, zij ook eenen bijzonderen troost noodig had.

Datzelve zal vermorzelen. Deze plaats strekt tot een

Sluiten