Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duidelijk bewijs, hoe groot de onwetendheid, de slordigheid en zorgeloosheid is van alle leeraars des Pausdoms. Het vrouwelijk geslacht is in hunne vertaling ingeslopen voor het mannelijke of onzijdige. Niemand onder hen was er, die de Hebreeuwsche of Grieksche handschriften raadpleegde, of die ten minste de Latijnsche afschriften met elkaar vergeleek. Derhalve werd door gemeenschappelijke dwaling de slechtste lezing aangenomen. Vandaar is uitgevonden de goddelooze uitlegging, dat zij op de heilige moeder Christi laten slaan, wat van het zaad is gezegd. Toch is in Mozes woorden niet de minste dubbelzinnigheid ; maar over den zin ben ik 't met anderen niet eens. Want het zaad nemen zij zonder tegenspraak voor Christus, alsof gezegd was, dat uit het zaad der vrouw iemand zou opstaan, die den kop der slang zou vermorzelen. Gaarne zou ik hun gevoelen met mijn oordeel steunen, zoo ik niet inzag, dat het woord „zaad" al te gewelddadig door hen werd verdraaid.

Immers, wie zal toestaan dat een verzamelwoord slechts van één mensch wordt gebezigd ? Daarom gelijk de voortduur van den strijd wordt vermeld, zoo ook wordt gedurende eene doorloopende reeks van tijden de overwinning beloofd aan de menschelijke nakomelingschap. Derhalve laat ik het woord „zaad" slaan op de geheele nakomelingschap. Maar wijl de ervaring leert, dat het er verre van af is, dat alle zonen Adams als overwinnaars van den duivel uit den strijd komen, is het noodig te komen tot één hoofd, om uit te vinden, wie de overwinning zullen behalen. Zoo leidt ons Paulus van 't zaad Abrahams tot Christus, omdat velen ontaarde zonen waren, en het grootste deel bastaarden wegens hun ongeloof, waaruit volgt, dat de eenheid des lichaams uit het hoofd niet vloeit. En daarom is m. i. de zin, dat het menschelijk geslacht, dat satan heeft getracht te onderdrukken, eindelijk de overhand zal behouden. Intusschen hebben wij ons te houden aan de wijze van overwinnen, gelijk de Schrift beschrijft Joh. 12 vs. 31. Alle eeuwen door neemt satan kinderen der menschen gevangen naar hartelust, en nog heden zet hij dien rampzaligen triomf voort. Waarom hij ook overste der wereld genoemd wordt. Maar omdat van den hemel de sterkere is nedergedaald, die hem overwon, daardoor komt het, dat gelijkelijk de geheele kerk Gods onder haar Hoofd hem honend uitdaagt. Daarop ziet ook dit woord van Paulus Rom. 16 vs. 20:

Sluiten