Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

merkt. Opdat niemand zijne misdaad zou navolgen, had Hij gezegd, dat elk die hem doodde, zevenmaal zwaarder zou gestraft worden. Deze uitspraak Gods goddeloos omkeerende, bespot Lamech Zijne gestrengheid, want daaruit neemt hij giootere vrijheid tot zondigen, alsof God de doodslagers met eenige bijzondere gunst had begiftigd. Dit is niet zijn gevoelen in ernst, doch alle vroomheid missende, meent hij ongestraft te zullen blijven en tast alzoo schertsend Gods Naam aan, gelijk de bekende Dionysius zich beroemde, dat de goden heiligschenners begunstigden om hunne eigene schande te bedekken. Daar het getal zeven in de Schrift eene veelheid aanwijst, zoo moet de zevenvoudige verdubbeling voor een groot aantal genomen. Dit bedoelt ook de uitspraak van Christus : „Ik zeg niet, dat gij zevenmaal zult vergeven de beleediging aan Uwen broeder, maar zeventigmaal zevenmaal".

En Adam bekende zijne vrouw. Enkelen besluiten hieruit, dat de eerste menschen toen van kinderen beroofd zijn geweest, daar een der zonen was gedood, de ander in ballingschap ver weg was gezonden.

Toch verdient het geen geloof, dat toen de zegening Gods in de uitbreiding van het menschelijke geslacht nog zoo sterk van kracht was, Adam en Eva gedurende zoovele jaren onvruchtbaar geweest zijn. Integendeel; voordat Abel werd gedood, had de voortdurende opeenvolging van nakomelingschap Adams huis reeds dicht bevolkt. Want in hem en zijne vrouw moest vooral de uitwerking dezer uitspraak: „Vermeerdert en vermenigvuldigt U, totdat gij de aarde vervult", uitkomen. Wat bedoelt Mozes dus ? Dat de eerste menschen, door schrik over den afschuwelijken moord verbijsterd, zich voor eenigen tijd van het huwelijksbed hebben onthouden. Het kon ten minste niet anders of door het plukken van die meer dan droevige en bitteie \ rucht van hunnen afval van God, waren ze bijna buiten zichzelven. Dat Mozes de anderen thans voorbijgaat, heeft deze reden, dat hij het geslacht der vromen in de lijn van Seth was begonnen te volgen. In 't volgende hoofdstuk echter, waar hij zegt, dat Adam zonen en dochteren heeft gewonnen, omvat hij zonder twijfel de meesten, die vóór Seth geboren waren. Maar aan dezen wordt geen groot gewicht gehecht, omdat zij gescheiden waren van dat geslacht, dat zuiver den Heere diende en waarlijk kon beschouwd worden als de Kerke Gods.

Sluiten