Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doel dat toen reeds zulk een overvloed van goddeloosheid in de wereld is geweest, dat de godsdienst bijna dreigde ten onder te gaan, omdat zij slechts overbleef in weinige menschen en bij geen enkel volk bloeide. Het ligt voor de hand hieruit te besluiten, dat Seth een goed en geloovig dienaar Gods is geweest. Nadat hij nu een zoon had verwekt, op hem gelijkende, en een goed ingericht huisgezin kreeg, begon daarin de kerk zichtbaar te worden en is de dienst van God opgericht, die onder de nakomelingen is blijven voortduren.

Zulk eene wederoprichting van den dienst van God heeft ook in onzen tijd plaats gehad, niet omdat ze geheel was uitgedoofd, maar omdat er geen bepaald volk was, dat God aanriep, nergens de oprechte belijdenis des geloofs, nergens de zuivere godsdienst kon worden gezien. Daaruit blijkt maar al te duidelijk, hoe groot de neiging der menschen is, öf tot algeheele verachting van God öf tot bijgeloovigheid. Beiderlei kwaad moet toen overal geheerscht hebben, wijl Mozes als een wonder verhaalt, dat er een huisgezin geweest is, waarin de dienst van God is te voorschijn gekomen.

5de HOOFDSTUK.

1. Dit is het boek van Adams geslachten ; ten dage als God den mensch schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis Gods.

2. Man en vrouw schiep Hij hen, en zegende ze, en noemde hun naam „Mensch" ten dage als zij geschapen zijn.

3. En Adam leefde 130 jaren, en gewon naar zijne gelijkenis en zijn beeld een zoon, en noemde zijn naam Seth.

4. En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest achthonderd jaren en hij gewon zonen en dochteren.

5. Zoo waren al de dagen van Adam, die hij leefde negen honderd en dertig jaren, en hij stierf.

6. En Seth leefde honderd en vijf jaren en gewon Enos.

7. En Seth leefde, nadat hij Enos gewonnen had, acht honderd en zeven jaren, en hij gewon zonen en dochteren.

Sluiten