Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men vragen, waarom God zijn knecht liever naar het land Kanaan overbracht, dan naar het Oosten, waar hij met cenige heilige vaderen zou hebben kunnen samenleven. Enkelen willen (om den schijn te vermijden, dat de verhuizing in zijn nadeel was) dat hij daarheen is overgebracht, om bij zijn stamvader Sem te wonen, dien zij met Melchizedek vereenzelvigen. Maar als dit Gods bedoeling was geweest, zou het geen zin gehad hebben, dat Abram zich naar elders had begeven ; ook lezen wij niet, dat hij Melchizedek heeft ontmoet, dan alleen om hem te geven van den buit van Sodom. Hoe onzinnig de gissing is, dat Melchizedek Sem is geweest, zullen wij ter gelegener tijd zien. Maar wat de zaak betreft, waarover thans wordt gehandeld, uit den afloop daarvan kan men opmaken, dat Gods bedoeling geheel anders geweest is, dan zij denken. Die volken waren wegens hunne onverbeterlijke slechtheid ten verderve bestemd. God wilde, dat Zijn knecht voor eenen tijd onder hen als vreemdeling zou verkeeren, opdat hij door het geloof de erfenis des lands zou 2ien, waarvan het bezit ten laatste lang na zijn dood bij zijne nakomelingen zou blijven.

Om geene andere reden kreeg hij dus bevel naar dat land te verhuizen, dan omdat het moest ontdaan worden van zijne bewoners, opdat het aan zijn zaad in bezit zou gegeven worden. Het is echter van groot belang, dat Abram, Izak en Jacob in dat land vreemdelingen zijn geweest, en door het geloof de Goddelijke belofte aangaande het bezit daarvan hebben omhelsd, want nu hadden de nakomelingen te meer moed om zich tot het in bezit nemen daarvan aan te gorden.

Ik zal n maken tot een groot volk. Tot hiertoe verhaalde Mozes wat Abram bevolen werd te doen, thans verbindt hij om gewichtige redenen aan Gods bevel eene belofte.

Aangezien wij traag zijn om te gehoorzamen, zou God te vergeefs bevelen, zoo Hij niet tevens ons aanmoedigde doorliet onderpand Zijner genade en zegening er bij te voegen. Ik zal mij niet vermoeien met te herhalen, wat ik heb aangestipt in de geschiedenis van Noach. Het gewicht dezer plaats eischt echter, dat iets gezegd worde, daarom moet de herhaling dezer leer, die van zooveel gewicht is, niemand overbodig toeschijnen. Want dit is zeker, het geloof staat niet vast, als het niet gegrond is op de beloften Gods. En het geloof alleen verwekt gehoor-

Sluiten